Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych dz. nr 137 o 136/6 we wsi Golina-Kolonia oraz Przyjma-Adamów dz. Nr 323 i 22

Golina: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma -Adamów dz. Nr 323 i 22
Numer ogłoszenia:  97641- 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, woj. Wielkopolskie, tel. (63)241 80 95, faks (63)241 80 95.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137, 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma -Adamów dz. Nr 323 i 22.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 137, 136/6 we wsi Golina Kolonia. o długości 0,340 km oraz drogi Przyjma -Adamów dz. Nr 323 i 22 o dl.0,425km.
 W ramach przebudowy drogi będą wykonywane między innymi następujące roboty: - roboty ziemne, - wykonanie poboczy, -wykonanie nawierzchni - warstwa dolna i górna z tłucznia kamiennego, - nawierzchnia z betonu asfaltowego  o grubości 4cm.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres wykonania 60 dni od podpisania umowy..

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM -  Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.000 zł.

III.2) ZALICZKI

Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3) 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełny zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej (Załącznik Nr 9)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane klęskami żywiołowymi i warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 2) zmiany spowodowane warunkami terenowymi w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 3) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 4) konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, 5) zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 6) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w siwz, również będzie wymagała zaakceptowania przez zamawiającego, 7) zmiany dot. wykonania robót wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, 8) zmiana obowiązującej stawki VAT. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wwwgolina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Golina ul. Nowa 1 62-590 Golina pokój 3.4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: .17.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Golina, ul. Nowa1 62-590 Golina, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki:

SIWZ

Golina-Kolonia:

- ogólna charakterystyka

- plan sytuacyjny 

- przedmiar

- przekroje konstrukcyjne

- SST

Przyjma:

- ogólna charakterystyka

- plan sytuacyjny 

- przedmiar