2014

Uchwały podjęte w 2014 roku:

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVI_188_2014    z dnia 23.01.2014 roku
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2014-2017
Objaśnienia
Załącznik 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVI_189_2014   z dnia 23.01.2014 roku
w sprawie  budżetu na rok 2014
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVI_190_2014   z dnia 23.01.2014 roku
w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpatnej  pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dozywiania na lata 2014-2020".

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVII_191_2014   z dnia 14.02.2014 roku
w sprawie  wyrażenia woli budowy Hali Sportowej w Golinie 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVII_192_2014   z dnia 14.02.2014 roku
w sprawie  wszczęcia procedury zmierzającej do likwidacji Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunlany"

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVII_193_2014   z dnia 14.02.2014 roku
w sprawie  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVIII_194_2014   z dnia 17.03.2014 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVIII_195_2014   z dnia 17.03.2014 roku
w sprawie wystąpienia Gminy Golina z Lokalnej Organizacji Turystycznej  MARINA

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVIII_196_2014   z dnia 17.03.2014 roku
w sprawie  zbycia nieruchomości

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVIII_197_2014   z dnia 17.03.2014 roku
w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIX_198_2014   z dnia 10.04.2014 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIX_199_2014   z dnia 10.04.2014 roku
w sprawie  zmiany uchwały XXX/123/2012 z dnia 4.10.2012 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich obwodów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIX_200_2014   z dnia 10.04.2014 roku
w sprawie  zasad i trybu nadawania tytułu honorowego "Honorowy Obywatel Goliny"

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIX_201_2014   z dnia 10.04.2014 roku
w sprawie 
zasad i trybu nadawania tytułu honorowego "Zasłużony dla Goliny"

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  L_202_2014   z dnia 28.04.2014 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  L_203_2014  z dnia 28.04.2014 roku
w sprawie  ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Golina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  L_204_2014   z dnia 28.04.2014 roku
w sprawie  ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  L_205_2014   z dnia 28.04.2014 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golina na lata 2014-2016

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  L_206_2014   z dnia 28.04.2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klas sportowych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LI_207_2014  z dnia 29.05.2014 roku
w sprawie  zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz wprowadzenie tekstu jednolitego
Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LII_208_2014   z dnia 17.06.2014 roku
w sprawie  zbycia nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LII_209_2014   z dnia 17.06.2014 roku
w sprawie  zbycia nieruchomości
 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LII_210_2014   z dnia 17.06.2014 roku
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Węglew, gmina Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LII_211_2014   z dnia 17.06.2014 roku
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany częsci tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina
dla obszarów w mieście Golina oraz w miejscowości Węglew, Kawnice i Myślibórz uchwalonego Uchwałą  Nr XXVI/120/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 4 września 2008 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LII_212_2014   z dnia 17.06.2014 roku
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miescowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Kraśnica , gmina Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LII_213_2014   z dnia 17.06.2014 roku
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miescowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Sługocinek, gmina Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LII_214_2014   z dnia 17.06.2014 roku
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miescowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LII_215_2014   z dnia 17.06.2014 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LII_216_2014   z dnia 17.06.2014 roku
w sprawie  zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2014-2017
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LIV_218_2014   z dnia 24.07.2014 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LIV_219_2014   z dnia 24.07.2014 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LIV_220_2014   z dnia 24.07.2014 roku
w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LIV_221_2014   z dnia 24.07.2014 roku
w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Rosocha-Kolonia

Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LV_222_2014   z dnia 14.08.2014 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LVI_223_2014   z dnia 25.09.2014 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LVI_224_2014  z dnia 25.09.2014 roku
w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LII/214/2014 rady miejskiej w Golinie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LVI_225_2014   z dnia 25.09.2014 roku
w sprawie  sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LVI_226_2014   z dnia 25.09.2014 roku
w sprawie  zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w
roku 2013

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LVII_227_2014 z dnia 6.11.2014 roku
w sprawie  zmiany u
chwały Rady Miejskiej w Golinie nr   LII_210_2014  z dnia 17.06.2014 roku w sparwie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Węglew, gmina Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LVII_228_2014 z dnia 6.11.2014 roku
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina  

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LVII_229_2014 z dnia 6.11.2014 roku
w sprawie  zmiany u
chwały Rady Miejskiej w Golinie nr   XXX_115_2012  z dnia 4.10.2012 roku  sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LVII_230_2014 z dnia 6.11.2014 roku
w sprawie  wyrażenia woli wspóltworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie" na okres programowania na lata 2014-2020

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LVII_231_2014 z dnia 6.11.2014 roku
w sprawie  Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2015

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LVII_232_2014 z dnia 6.11.2014 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LVII_233_2014 z dnia 6.11.2014 roku
w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LVII_234_2014 z dnia 6.11.2014 roku
w sprawie  kierunków działania Burmistrza Goliny

 

 Kadencja 2014-2018:

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  I_1_2014 z dnia 1.12.2014 roku
w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  I_2_2014 z dnia 1.12.2014 roku
w sprawie  wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  I_3_2014 z dnia 1.12.2014 roku
w sprawie  wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  II_4_2014 z dnia 9.12.2014 roku
w sprawie  wyboru Komisji Rewizyjnej

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  II_5_2014 z dnia 9.12.2014 roku
w sprawie  powołania Komisji Stałych
Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  II_6_2014 z dnia 9.12.2014 roku
w sprawie  udzielenie w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  III_7_2014 z dnia 29.12.2014 roku
w sprawie  diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  III_8_2014 z dnia 29.12.2014 roku
w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  III_9_2014 z dnia 29.12.2014 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  III_10_2014 z dnia 29.12.2014 roku
w sprawie  zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Załącznik