Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2018

Działając na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2017 poz. 573 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  2016, poz. 1300)

 

 BURMISTRZ GOLINY
ogłasza otwarty konkurs
na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Golina na rok 2018
w formie wsparcia - dotacji z budżetu

 

  

 I. Adresaci konkursu

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2017 poz. 573 z późn. zm.)

 

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji,
w formie udzielenia dotacji, zadań publicznych obejmujących:

 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina 


III. Termin i warunki realizacji zadań

1. Konkurs obejmuje zadania, które powinny być wykonane od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.

2.      Zadanie powinno być zrealizowane w zakresie i na zasadach określonych w umowie, zawartej po rozstrzygnięciu konkursu.

 IV. Rodzaj zadania: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dzieci i młodzieży szkolnej  z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Golina. 

Cel i opis zadań

Placówka wsparcia dziennego zapewnia dziecku:

1) opiekę i wychowanie,

2) pomoc w nauce,

3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,

4) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne.

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

Beneficjentami zadania są: dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy Golina.

V. Wysokość środków finansowych na zadania określone w ofercie konkursowej

Na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina w 2018 roku przeznaczono kwotę 10 000,00 zł.

Na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina w 2017 roku przeznaczono kwotę 10 000,00 zł.

 

VI. Warunki składania ofert :

1.Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U.  2016, poz. 1300).

2.Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, prawidłowo wypełnione, kompletne i złożone w terminie. 

3.Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U.  2016, poz. 1300).

4.Zlecenie zadań będzie miało formę udzielenia wsparcia - dotacji na dofinansowanie zadania. 
5.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. 
6.Przyznane środki muszą być wykorzystane zgodnie z celem konkursu i rodzajem zadań. 
7.Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
06.02.2018 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Miejskim w Golinie - sekretariat. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu. Formularz oferty można odebrać w Urzędzie Miejskim w Golinie lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.golina.pl

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs w zakresie  prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina 2018”.

9. Do oferty należy dołączyć:

a/ aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
b/ sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2017 r. lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres działalności,
c/ kserokopię statutu organizacji

W przypadku załączenia kserokopii wyżej wymienionych dokumentów wymagane jest potwierdzenie stron „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione z ramienia oferenta.
10. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków finansowych.

 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1.      Oferty na realizację zadań rozpatrzy Komisja konkursowa i przedłoży Burmistrzowi propozycję co do wyboru ofert.

2.      Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Goliny w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z pisemną opinią Komisji Opiniującej.

3.      Burmistrz Goliny zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

4.      Wybór ofert będzie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

a)        merytoryczne – zbieżność oferty z przedsięwzięciami i oferowany zakres działań,

b) społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi w ramach projektu,

c)     finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych oraz  pozyskanych z innych źródeł ,

d)        organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe i doświadczenie,

e)  rzetelność i terminowość realizacji zadań w ubiegłych latach oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły działalność w 2017 r.

5. W przypadku, gdy oferta przewiduje wykonanie zadania w kwocie niższej niż zaplanowana, zastrzega się zawarcie umowy za cenę wykonania zadania wskazaną  w ofercie.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu składania ofert. 

VIII. Przekazanie środków finansowych:

1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionymi oferentami.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a gminą Golina. 

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Ogłoszenie o konkursie ofert oraz zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie oraz na stronie internetowej www.golina.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Dotacji nie można wykorzystywać na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Golinie pod numerem telefonu 63 241-80-95.

 

 /-/Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

 

 

Do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy

3. Wzór sprawozdania