WYNIK: ZP 271/01/2013 -część II

Golina, dnia 15.03.2013r.

                                                                                      

ZP271/01/2013

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty część II

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wyposażenia do przebudowanego budynku strażnicy OSP w Spławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej".

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.  Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 4 złożoną przez firmę STALDREW M. Czwarnok, G. Woźniak-Głażewska Sp.j. Ostrów - Kania 21A, 05-311 Dębe Wielkie,

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 13 892,85zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta firmy STALDREW

 M. Czwarnok, G. Woźniak-Głażewska Sp.j. Ostrów - Kania 21A, 05-311 Dębe Wielkie - otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

 

II.  Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

III. Nie odrzucono żadnej  oferty;

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium

     cena

Razem

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, 35-322 Rzeszów, ul. Hr. Wandy Tarnowskiej, Oddział w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska 8

0

0

Salon Meblowy „STYL" Arkadiusz Basiński, Renata Gawronia Spółka Jawna, ul. Dąbrowskiego 21, 66-400 Gorzów Wikp.

87,40

87,40

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AKMA" Podstawski Zbigniew, 33-132 Niedomice, ul. Długa 43

92,79

92,79

STALDREW M. Czwarnok, G. Woźniak-Głażewska Sp.j. Ostrów - Kania 21A, 05-311 Dębe Wielkie

100

100

P.w. SOWIRO Roman Siemaszko 52-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 15

99,42

99,42

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia  publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Tadeusz Nowicki
Burmistrz Goliny