2013

Uchwały podjęte w 2013 roku:

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXV_143_2013   z dnia 24.01.2013 roku
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2013-2016
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXV_144_2013   z dnia 24.01.2013 roku
w sprawie  budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXV_145_2013   z dnia 24.01.2013 roku
w sprawie  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXV_146_2013   z dnia 24.01.2013 roku
w sprawie  ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na rok 2013

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXV_147_2013   z dnia 24.01.2013 roku
w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXII/133/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 29 listopada 2012 r. w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXVII_148_2013   z dnia 21.03.2013 roku
w sprawie  nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Rosocha-Kolonia
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXVII_149_2013   z dnia 21.03.2013 roku
w sprawie  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na  2013
 
rok

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXVII_150_2013   z dnia 21.03.2013 roku
w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXVII_151_2013   z dnia 21.03.2013 roku
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2013-2016
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXVII_152_2013   z dnia 21.03.2013 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXVII_153_2013   z dnia 21.03.2013 roku
w sprawie  udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXVIII_154_2013   z dnia 9.05.2013 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIX_155_2013   z dnia 20.06.2013 roku
w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIX_156_2013   z dnia 20.06.2013 roku
w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Goliny za rok 2012

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIX_157_2013   z dnia 20.06.2013 roku
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego i ustalenia wysokości bonifikaty

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr   XXXIX_158_2013   z dnia 20.06.2013 roku
w sprawie  zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIX_159_2013   z dnia 20.06.2013 roku
w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIX_160_2013   z dnia 20.06.2013 roku
w sprawie  
likwidacji pomnika i zastąpienie go tablicą pamiątkową

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XL_161_2013   z dnia 18.07.2013 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XL_162_2013   z dnia 18.07.2013 roku
w sprawie  opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XL_163_2013   z dnia 18.07.2013 roku
w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
w szkołach prowadzonych przez Gminę Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XL_164_2013 z dnia 18.07.2013 roku
w sprawie  zmiany uchwały XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa i logopedy

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XL_165_2013   z dnia 18.07.2013 roku
w sprawie  przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLII_166_2013   z dnia 19.09.2013 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 


Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLII_167_2013  z dnia 19.09.2013 roku
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2013-2016
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLII_168_2013   z dnia 19.09.2013 roku
w sprawie  udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLII_169_2013   z dnia 19.09.2013 roku
w sprawie  zmian w statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLII_170_2013   z dnia 19.09.2013 roku
w sprawie  poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIII_171_2013   z dnia 24.10.2013 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIII_172_2013   z dnia 24.10.2013 roku
w sprawie
 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIII_173_2013   z dnia 24.10.2013 roku
w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIII_174_2013   z dnia 24.10.2013 roku
w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIII_175_2013   z dnia 24.10.2013 roku
w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącą własność Gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIII_176_2013   z dnia 24.10.2013 roku
w sprawie  zmian w statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_177_2013   z dnia 28.11.2013 roku
w sprawie   zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_178_2013   z dnia 28.11.2013 roku
w sprawie   programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pozytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_179_2013   z dnia 28.11.2013 roku
w sprawie  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2014

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_180_2013  z dnia 28.11.2013 roku
w sprawie  wystąpienia Gminy Golina ze Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" z siedzibą w Koninie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_181_2013   z dnia 28.11.2013 roku
w sprawie  ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie podatku leśnego

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_182_2013   z dnia 28.11.2013 roku
w sprawie  zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych zmienionej Uchwałą
Nr XIX/77/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_183_2013   z dnia 28.11.2013 roku
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchmości zabudowanej stacją paliw w mieście Golina przy ulicy Parkowej

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_184_2013   z dnia 30.12.2013 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_185_2013   z dnia 30.12.2013 roku
w sprawie  ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_186_2013   z dnia 30.12.2013 roku
w sprawie  zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego
Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Załącznik

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_187_2013   z dnia 30.12.2013 roku
w sprawie  ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2014 rok