rok 2011

Rok 2011

Lp.
 Organ kontroli  Zakres kontroli
 Termin kontroli 
 Rodzaj dokumentu
z kontroli
 1  WIOŚ Poznań
Delegatura Konin

 

Kontrola pracy oczyszczalni ścieków
w mieście Golina

 

17.01.2011r.
 Protokół z kontroli
 2  NIK
Delegatura Poznań

 

Powiązanie budżetu jednostki
samorządu terytorialnego
z budżetem państwa
w zakresie wybranych dochodów
i wydatków w 2010r.

 

 19.01.2011r.
- 22.03.2011r.
 Protokół kontrolny
 3  Wojewoda
Wielkopolski

 

Rozliczenie środkow finansowych
przekazanych w 2010r. na odbudowę
infrastruktury komunalnej zniszczonej
przez powodź

 

 17.05.2011r.  Protokół z kontroli
 4  Wojewoda
Wielkopolski

 

Kontrola problemowa - wykorzystanie
dotacji udzielonych w 2010r.
w związku z powodzią

 

 30.08.2011r.
-5.09.2011r.
Protokół z kontroli
 5

 Prezes RIO
Poznań

 

 Kontrola kompleksowa gospodarki
finansowej Miasta i Gminy Golina
za okres 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
oraz w miarę potrzeb inne lata
na podstawie kryterium zgodności
z prawemi zgodności dokumentacji
ze stanem faktycznym.

 

  Protokół kontroli
kompleksowej