WYNIK: ZP 271-05-2012

Golina, dnia 08.08.2012r.


              
ZP271/05/2012Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej Golina-Kolonia Golina, gmina Golina o długości 0,400km”


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.    Wybrano jako najkorzystniejszą:

II.    ofertę nr 1 złożoną przez firmę – „POL-DRÓG PIŁA” Spółka z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 147 386,77 zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
III.    Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta firmy „POL-DRÓG PIŁA” Spółka z o.o. ul. Wawelska 106, 64920 Piła otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

IV.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

V.    Nie odrzucono żadnej oferty.

VI.         Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – cena 100%
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium

cena

Razem

     POL-DRÓG PIŁA Sp.z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920    Piła

100

100

     Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane  „MELBUD” D&S Pilarczyk Spółka Jawna, Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto

    79,05

79,05

    Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

94,15

94,15