Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 550267739-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.

Ogłoszenie nr 550267739-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.

 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
z terenu Gminy Golina

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62-590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina
Numer referencyjny  Zp.271.14.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: - odbieranie i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina (miasto Golina oraz wszystkie miejscowości i ulice w sołectwach), z siedmiu nieruchomości zamieszkałych w miejscowości Sławsk i jednej w miejscowości Osiecza Nowe położonych w Gminie Rzgów (znajdujących się na prawym brzegu rzeki Warty) graniczących z miejscowością Węglewskie Holendry położoną w Gminie Golina, - odbieranie i transport wskazanych odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok) (ul. Parkowa 6, 62-590 Golina), - odbieranie i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Golina. 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest: - wykonywanie usługi odbioru i transportu w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010), zapisami „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022”, „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina” oraz innych przepisów, - uprzątnięcie miejsca po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i kontenerów, - zapewnienie ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach, w ilościach wymaganych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r., w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, - wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących kolorach: niebieski (papier), zielony (szkło), żółty (metale i tworzywa sztuczne) oraz brązowy (bio), - przekazywanie odebranych odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów ulegających biodegradacji do instalacji komunalnej (IK), - zagospodarowanie pozostałych odebranych odpadów komunalnych, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. 3. Ilość odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, nie jest zależna od Zamawiającego. Jako szacunkowe dane (ustalone dla pełnego okresu realizacji umowy, tj. 12 miesięcy), należy przyjąć ilości odpadów komunalnych odebranych od stycznia do października 2019 r., przy uwzględnieniu segregacji popiołu, tj.: 3.1 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01): 1 774,32 Mg; 3.2 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popioły (kod 20 03 99): 787,08 Mg; 3.3 odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01): 566,11 Mg; 3.4 papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01): 72,84 Mg; 3.5 szkło, opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07): 240,36 Mg; 3.6 tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (kod 20 01 39, 15 01 02): 288,43 Mg; 3.7 odpady wielkogabarytowe: 94,49 Mg (średnio na rok); 3.8 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: 18,79 Mg (średnio na rok); 3.9 zużyte opony: 33,82 Mg (średnio na rok). 4. Zleceniodawca informuje, że ilość wskazanych odpadów komunalnych może zwiększyć się w związku z objęciem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 5. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za przekroczenie wskazanych ilości odpadów komunalnych. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zamówienia na usługi.

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

90511000-2,

90533000-2,

90512000-9,

90513100-7

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 972306.68
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o., dalej ZGKiM jest spółką utworzoną w celu wykonywania zadań własnych Gminy Golina, w której zamawiający posiada 100% udziałów. Spółka realizuje ponad 90% zadań publicznych, powierzonych jej przez zamawiającego. W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Ponadto ZGKiM posiada wymagany przepisami art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010) dalej ucipg wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Golina oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 9d ust. 1 ustawy ucipg. Ponadto ZGKiM spełnia również warunki określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122).

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.,  zgkimgolina@o2.pl, 
ul. Parkowa 6,  62-590,  Golina,  kraj/woj. wielkopolskie