Czwartek, 18 lipiec. Imieniny Kamila i Szymona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Raport o stanie gminy

News

Raport o stanie Gminy

Szanowni Państwo,

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Golina za 2021 rok”. Dokument ten jest podsumowaniem naszej wspólnej pracy w roku 2021 i jest spojrzeniem na aktualną sytuację Gminy Golina, z możliwością porównania go z latami poprzednimi.

Raport, który Państwu przestawiam może być doskonałym narzędziem dla wzmacniania i rozwoju lokalnej demokracji, okazją do debaty
o potrzebach i kierunkach rozwoju Gminy Golina oraz o środkach i sposobach osiągania zamierzonych celów.

Zmiany, jakie zachodzą w naszej Gminie corocznie, są efektem wytężonej pracy wielu osób. Mam nadzieję, że są one zauważane i doceniane przez naszych mieszkańców.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Golina, do lektury dokumentu i wspólnej dyskusji nad raportem.

  

                                                  Mirosław Durczyński

                                                   Burmistrz Goliny 

 

Raport o stanie Gminy Golina za 2021 rok - do pobrania

 


 

Debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok

 

Informacja
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2021 rok

  1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) burmistrz przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy do dnia 31 maja 2022 r.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim,
    w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi tj. 30 czerwca 2022 r. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami - w gminie do 20 000 mieszkańców co najmniej 20 osób.
  6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.
  7. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
  8. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina. 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 29 czerwca 2022 r.

Niniejsza informacja wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golina w zakładce „Raport o stanie gminy” oraz na stronie internetowej w/w Urzędu. Informacja zostaje także ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego
w Golinie.

 

 

 

 

 


 

Raport o stanie Gminy Golina za 2020 rok - do pobrania

Raport o stanie Gminy Golina za 2019 rok - do pobrania

Raport o stanie Gminy Golina za 2018 rok - do pobrania