Sobota, 23 wrzesień. Imieniny Tekli i Bogusława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Informacja o ustaleniu granic działek ewidencyjnych dla gminy Golina w ramach projektu„Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”

 

1.     Wykonawca:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. z Gdańska. Czynności ustalenia granic wykonywane są pod kierownictwem geodety uprawnionego inż. Zbigniew Małkowski – nr uprawnień zawodowych 20963  w zakresach 1,2.

2.     Podstawa prawna wykonania czynności:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów
i budynków  Dz.U. 2019 poz. 393.

3.     Miejsce ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych:

sala sesyjna w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

4.     Termin ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych:

Czynności są wykonywane w dni robocze w okresie:

Rozpoczęcie czynności: 21.10.2019 r.

Zakończenie czynności: 22.10.2019 r.

5.     Zakres wykonania czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Przedmiotem prac są granice działek ewidencyjnych obszarów zabudowanych wcześniej nie ustalone o łącznej liczbie 2050 działek ewidencyjnych z obszaru gminy Golina

6.    Wszystkie osoby będące stroną w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zostały zawiadomione zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków na co najmniej 7 dni przed wykonaniem czynności.Informację o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych dla podmiotów, dla których brak było danych adresowych lub właściciele nie są ustaleni oraz dodatkowo dla wszystkich działek będących przedmiotem prac zamieszczono na stronach internetowych BIP Starostwa Powiatowego w Koninie.

7.     Osoby deklarujące swój udział w czynnościach powinny udostępnić do wglądu dokument tożsamości w celu zweryfikowania osoby oraz dodatkowo powinna okazać posiadane dokumenty, które mogą być pomocne przy ustaleniu granic, a także dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (nr księgi wieczystej, akt notarialny lub akt własności ziemi itp.)

8.     Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonywane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie. Podstawą wykonania czynności jest ortofotomapa, tj. zdjęcie lotnicze na które nałożone są dane ewidencyjne tj. granice działek, kontury budynków. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych odbywa się wg następujących sposobów:

- zgodnych wskazań właścicieli (władających) działkami ewidencyjnymi lub

- ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli można go stwierdzić i nie jest on sprzeczny z istniejącymi dokumentami lub

- po zbadaniu znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów w tym posiadane przez strony postępowania.

Czynności dokonania ustalenia granic potwierdzane są podpisami w protokole ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz podpisami na szkicach granicznych.