Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

1                                               2

Ogłoszenie o naborze

 

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza otwarty nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)".

I.      Wnioski składają osobiście Pracodawcy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  w Koninie,  ul. Zakładowa 4, w pokoju 125, od dnia 21 kwietnia 2015 roku w godzinach od 800 do 1400,                                     

II.    W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby z ustalonym II profilem pomocy:

 1)    osoby młode do 25 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

-        nie pracuje (tj. jest bezrobotna),

-        nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

-        nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),

-        jest osobą bezrobotną:

*        zarejestrowaną w pup w 2015 roku, której oferta wsparcia w ramach projektu zostanie zapewniona w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie lub

*        zarejestrowaną w pup w okresie od 27 maja do 31 grudnia 2014 roku, która nie otrzymała odpowiedniej oferty (pracy, stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia) w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.

 2)    osoby w wieku od 25 do 30 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia łącznie następujące warunki

-        nie pracuje (tj. jest bezrobotna),

-        nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

-        nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),

III.   Spośród ww. priorytetowo traktowane będą:

1)    osoby bezrobotne w wieku 18-25 lat, którym oferta wsparcia zostanie zapewniona w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie,

2)    osoby długotrwale bezrobotne, tj.:

-        osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat,

-        osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej,

3)    osoby bezrobotne niepełnosprawne.

IV.  Miejsce organizacji stażu musi być zlokalizowane na terenie Powiatu Konińskiego lub Miasta Konina.V. Pierwsza „Komisja ds. rozpatrywania wniosków o zorganizowanie stażu" będzie rozpatrywała Wnioski, które wpłyną do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy  w Koninie   w okresie od 21 do 30 kwietnia 2015 roku.

Wnioski złożone po 30 kwietnia br. rozpatrywane będą w ramach kolejnych „Komisji",  o terminach których informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej urzędu.

VI.  Informacje merytoryczne dotyczące realizacji staży - pokój 125, tel.: 63 247 78 38

VII. Ważne informacje dotyczące naboru:

1)    Wnioski należy składać na obowiązującym druku „Wniosku o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych" dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Druk wniosku jest dostępny na stronie www.pup.konin.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  w Koninie   w pok. 125.

2)    W razie nie otrzymania dofinansowania lub otrzymania dofinansowania w mniejszej kwocie niż planowana na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)" Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru, jak również do rezygnacji z zawarcia umów o zorganizowanie stażu.

3)    W przypadku zmiany zasad realizacji przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy  na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym naborze.