Jesteś tutaj:   

Gospodarka odpadami

Zmiany od 01 kwietnia 2020 r. (nowe stawki, ulga za posiadanie kompostownika)

DRUKI DO POBRANIA

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nieruchomość zamieszkała

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  domek letniskowy

 

Ulga dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady !!!

Realizując obowiązki ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Golina, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.

Ulga obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. i wynosi 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny od osoby na miesiąc.

Opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 16,00 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim odpady, mogą skorzystać z ulgi. W tym celu powinni wypełnić deklarację o wysokości opłaty wg nowego wzoru.

Podpowiadamy: Jak prawidłowo kompostować odpady?


Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

17,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, dla osób, które kompostują bioodpady 16,00 zł miesięcznie (ulga przysługuje po złożeniu deklaracji)

W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny. Brak wypełnienia tego obowiązku będzie przekładać się na zastosowanie stawki opłaty podwyższonej, która wynosi:

35,00 zł od osoby miesięcznie za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


UCHWAŁY:

Uchwała nr XVIII/94/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XX/105/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.

Uchwała nr XX/106/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Załacznik