Konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina


  

 

OGŁOSZENIE

otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym 
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w gminie Golina w roku 2020

  pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina”. 

 


Zarządzenie Burmistrza 
 
Treść ogłoszenia
 
Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Ramowy wzór umowy

Zaktualizowana kalkulacja kosztów - załącznik do umowy

Zaktualizowany plan i harmonogram działań - załącznik do umowy