Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zp.271.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Powstańców Warszawy" - ZP.271.10.2019