Wtorek, 21 wrzesień. Imieniny Hipolita i Mateusza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

STYPENDIUM SZKOLNE

- termin składania wniosków do 15 września 2014 r.

 

Warunki otrzymania stypendium:

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

-         są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

-         są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, w tym także w stopniu głębokim, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

-         są uczniami szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

-         są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

-         są mieszkańcami gminy Golina,

-         znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna,

-         miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższe niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) - w chwili obecnej wynosi ona 456 zł netto.

 

Wymagane dokumenty:

1)      wypełniony wniosek dostępny na stronie internetowej www.bip.golina.pl oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golinie, ul. Wolności 20,

2)      zaświadczenia/oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie, ul. Wolności 20.

 

Termin i sposób załatwienia:

Nabór na rok szkolny 2014/2015 będzie prowadzony od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów - do 15 października 2014 r. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.

 

Podstawa prawna:

Zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określa: Uchwała Nr XXXIX/212/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golina.

Stypendium szkolnego może być udzielone w następujących formach:

1)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Burmistrz Goliny dokonuje przelewu przyznanych uczniowi środków na rzecz szkoły lub instytucji realizującej zajęcia dydaktyczne z uczniem, któremu udzielone zostało stypendium szkolne;

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

-         zakupu podręczników, lektur, słowników i literatury fachowej (specjalistycznej), multimedialnych programów edukacyjnych,

-         zakupu biletów na dojazd do szkoły i ze szkoły oraz na praktyczną naukę zawodu środkami komunikacji zbiorowej,

-         opłaty z posiłki w stołówce szkolnej,

-         zakupu stroju sportowego (dres, koszulka gimnastyczna typu T-shirt, spodenki gimnastyczne, getry, obuwie sportowe),

-         zakupu stroju zmiennego (np. trampki, tenisówki),

-         opłaty wnoszonej za wyjazdy organizowane przez szkołę (wycieczki przedmiotowe i turystyczne, do teatru, do kina, wyjazd na zieloną szkołę),

-         zakupu pomocy szkolnych (m.in.: zeszyty, skoroszyty, papier ksero, środki piśmiennicze, linijki, plecak, kalkulator, itp.),

-         opłaty za badania lekarskie i odzież ochronną potrzebną do realizacji praktycznej nauki zawodu, 

-         zakupu sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych (np. tusze, tonery),

-         pokrycie kosztów abonamentu internetowego.

Wydatki muszą zostać udokumentowane rachunkami imiennymi.

3)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w przypadkach o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty);

4)      stypendium może być udzielone również w formie pieniężnej, o ile organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium szkolnego w formach wymienionych powyżej, nie jest możliwe.

1.      Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

2.      Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w ust. 1 będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.


Jednostka odpowiedzialna:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie, ul. Wolności 20, 62-590 Golina, tel. 63 249 36 27, email: zeas_golina@wp.pl

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.


Inne informacje:

1.      Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

2.      Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

3.      Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły/kolegium są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Goliny o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4.      Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

5.      Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.