Zgłoszenie działalności gospodarczej

Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE       ul. Nowa 1 
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  tel/fax (063) 241-80-95   wew. 250
 

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Podstawa prawna: Art.88b ustawy z dnia 10.11.1999 roku. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
  1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - Wniosek -DG-01
Do wglądu:
  • dowód osobisty osób ubiegających się o wpis
II. OPŁATY:

Nie pobiera się

III. ODWOŁANIE:
W szczególnych wypadkach, kiedy wymagana jest koncesja, zezwolenie, upoważnienie wydawana jest decyzja o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wpis. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
VI. UWAGI
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę. Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
  • osobiście przez wnioskodawcę;
  • za pośrednictwem poczty