Czwartek, 30 marzec. Imieniny Amelii i Jana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

W ramach inwestycji planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w m. Węglew i Kraśnica gm. Golina na terenie jed. ewid. Golina 301001_5; obręb 0021 Węglew, dz. nr 399/1, 402, 412/1, 974, 975, 417/4, 972, 405/1; obręb 0011 Kraśnica, dz. nr 146, 167, 190, 439, 179/1, 176/6, 440. 

Zakres prac obejmie budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami do granicy posesji w miejscowościach Kraśnica i Węglew, gm. Golina. Ze względu na ukształtowanie terenu przewiduje się budowę dwóch przepompowni ścieków przy ul. Makowej w Kraśnicy P.Ś.1. (działka nr 176/6) oraz przy ul. Stefana Batorego w Węglewie P.Ś.2 (działka nr 972). Ścieki z projektowanych przepompowni zostaną odprowadzone kolektorami tłocznymi do istniejącej studni rewizyjnej zlokalizowanej na kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Batorego w Węglewie. 

Projektowana kanalizacja sanitarna i tłoczna objęta niniejszym projektem zostanie włączona do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na realizowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew w ramach zadania pn.: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI. 5. W ramach inwestycji planowana jest również budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w m. Węglew i Kraśnica gm. Golina na terenie jed. ewid. Golina 301001_5; obręb 0021 Węglew, dz. nr 248, 399/1, 402, 412/1, 973, 974, 975, 976, 417/4, 418/2; obręb 0011 Kraśnica, dz. nr 190, 167, 168/2, 166/2, 439, 176/6, 440.