Piątek, 18 czerwiec. Imieniny Marka i Elżbiety.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

W dniu  12 września w Urzędzie Miejskim w Golinie nastąpiło podpisanie umów pomiędzy Burmistrzem Goliny Mirosławem Durczyńskim a Panem Maciejem Rybickim, właścicielem Zakładu Ogólnobudowlanego IZBRUK z Ciążenia, która to firma złożyła najkorzystniejszą ofertę na roboty budowlane związane z przebudową dróg w ramach zadania pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II – budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina.

Zainteresowaniem wykonaniem szeregu prac budowlanych, w odpowiedzi na ogłoszoną w sierpniu procedurę przetargową wykazało 7 oferentów.

W ramach zawartych umów, firma INZBRUK dokona następujących robót:

- przebudowę poboczy dróg: ul. Kościelnej, B. Chrobrego oraz  Kilińskiego w Golinie, na ciągi pieszo-rowerowe,

- przebudowę poboczy drogi powiatowej nr 3229/P – przy ul. Cmentarnej w Golinie, na ciągi i pieszo-rowerowe.

Łączny koszt powyższych inwestycji wynosi 463 706,12 zł.

Roboty ruszają w najbliższych dniach a ich planowany termin, określony umowami zakończy się w dniu 15 listopada 2019 r.

 

  

  

Inwestycje  są  realizowane  w ramach projektu pt.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 

w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”.

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020