Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie gminy Golina  ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 +).

 

1

Realizatorem ustawy z dnia  11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  (Dz. U. z 2016r.poz. 195) w gminie Golina będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek  otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.

 

Wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przekazane  rodzinom za pośrednictwem wszystkich szkół i przedszkola  z terenu  gminy w drugiej połowie marca.

Ponadto druki wniosków dostępne będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  Urzędzie Miejskim w Golinie, ZEAS w Golinie oraz do pobrania za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Golinie.

 

Wnioski o 500 plus można składać od  dnia 1 kwietnia 2016 r. w 2 wyznaczonych punktach w Golinie:

1. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie przy ulicy Plac Kazimierza Wielkiego 10 (wejście od strony ul. Nowej)w godz. od 7: 30 do 15:30.

2. siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Nowa 1 (miejsce tymczasowe na okres od 01 kwietnia 2016r. do 30 kwietnia 2016r. tylko dla osób ubiegających się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci czyli bez konieczności ustalania dochodu)

w godzinach od 7.30 - 15.30

 

Dla udogodnienia wnioski będą przyjmowane również w dniu 23 kwietnia 2016r. (sobota) w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie.

 

Wnioski  można również składać w wersji elektronicznej za  pomocą portalu empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej lub drogą pocztową.

Wniosek do pobrania 

Ważne!

Jeżeli wnioski złożone zostaną w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, świadczenie zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.) prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Organ będzie miał na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego do trzech miesięcy, licząc od dnia prawidłowo złożonego wniosku.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. 

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu 63 249-35-98.