Czwartek, 30 marzec. Imieniny Amelii i Jana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w Gminie GOLINA

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 

                  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 11,   art. 54 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.) oraz poniższych uchwał Rady Miejskiej   w Golinie :

1. Węglew - Nr L II/210/2014, z dn. 17.06.2014 r., zmienionej uchwałą Nr LVII/227/2014, z dn. 06.11.2014 r., w sprawie zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz zagrodowej w gospodarstwie rolnym ,

2. Węglew -  Nr  L II/214/2014, z dn. 17. 06. 2014 r.,  zmienionej uchwałą Nr L VI/224/2014,z dn. 25.09.2014 r., w sprawie zmiany przebiegu drogi wewnętrznej,

3. Gm. Golina -  Nr L II/211/2014, z dn. 17.06.2014 r.,  w sprawie zmiany części tekstowej planu miejscowego z 2008 r., dla obszarów w: m. Golina, Węglewie, Kawnicach i Myśliborzu,

4. Sługocinek - Nr L II/213/2014, z dn. 17.06.2014 r., w sprawie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 467, relacji Golina - Ciążeń oraz terenów zabudowy produkcyjno - usługowej,

Burmistrz Goliny zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów wymienionych planów miejscowych wraz z prognozami  oddziaływania na środowisko, w terminie :

od   21  marca  2016 r.   do   22  kwietnia  2016 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, w godzinach urzędowania.

            Dyskusja publiczna nad projektowanymi rozwiązaniami, przyjętymi w dokumentach wyłożonych do wglądu, odbędzie się w dniu  13  kwietnia, o godz. 10-tej,   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza  Goliny, w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawyz dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz.1114 ) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  17  maja  2016 r.

            Składana uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz  Goliny.

 

Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

Mirosław Durczyński

 Węglew:
- uchwała
- prognoza
- MPZP

Węglew  345/2:
- uchwała
- prognoza
- MPZP

 Sługocinek:
- uchwała
- prognoza
- MPZP

 Golina:
- uchwała
- prognoza