Niedziela, 13 czerwiec. Imieniny Lucjana i Antoniego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

INFORMACJA

z dnia 22 maja 2015 r.

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

na kadencję 2016 - 2019

 

Burmistrz Goliny informuje, że w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Koninie i Sądzie Okręgowym w Koninie, Rada Miejska w Golinie przystępuje do wyboru:

1) 2 ławników do Sądu Okręgowego w Koninie;

2) 3 ławników do Sądu Rejonowego w Koninie, w tym 2 ławników do sądu pracy na kadencję 2016 - 2019.

 

Podstawę prawną stanowi:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Urzędzie Miejskim w Golinie w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu.

 

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej w Golinie po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)      nie przekroczył 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)      duchowni;

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1)      prezesi właściwych sądów;

2)      stowarzyszenia;

3)      inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

4)      co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 

1)          informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące zgłaszanej osoby - wzór ;

2)          oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe  - wzór ;

3)          oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona- wzór ;

4)          zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika - wzór ;

5)          dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Odpis lub zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście - wzór listy .

 

Rady gmin zasięgają od komendanta Policji informacji o kandydatach na ławników.

Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, tj. po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską w Golinie, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela:

- Biuro Rady Miejskiej w Golinie, Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, I piętro, pokój nr 14, tel. 63 241-80-95 w. 237.

            Kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami można pobrać także ze strony internetowej Gminy Golina www.golina.pl

Rada Miejska w Golinie dokona wyborów ławników w głosowaniu tajnym najpóźniej w październiku 2015 r.

 

 

                                                                            Burmistrz Goliny

                                                                                               /-/ Mirosław Durczyński