Czwartek, 18 lipiec. Imieniny Kamila i Szymona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Nowe Prawo łowieckie W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia br. opublikowano Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Prezydent RP zaakceptował akt prawny w dniu 26 lipca br. W ustawie znalazły się długo wyczekiwane zapisy dotyczące składu zespołu szacującego szkody łowieckie. W myśl nowych przepisów przedstawiciele gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a w praktyce sołtysi, zostali zastąpieni przedstawicielami wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Kolejne wprowadzone zmiany dotyczą między innymi:  wniosek o szacowanie szkód właściciel lub posiadacz gruntów składa do dzierżawcy bądź zarządcy obwodu łowieckiego;  niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela ODR nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód;  terminie dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz ODR właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku lub powiadomienia;  niezwłocznie po zakończeniu oględzin zarządca albo dzierżawca obwodu łowieckiego sporządza protokół;  dzierżawcę bądź zarządcę obwodu łowieckiego należy powiadomić również w przypadku planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem; Minister właściwy do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia wysokość ryczałtowych kosztów udziału przedstawicieli ODR w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody. Środki na ten cel będą pochodziły z funduszu leśnego. Projekt stosownego rozporządzenia został przesłany do konsultacji społecznych. Wielkopolska Izba Rolnicza odnosząc się do projektu ustawy w sprawie zryczałtowanych kosztów udziału w szacowaniu szkód przesłała uwagi dotyczące między innymi rzeczywistego czasu szacowania szkody i liczby przejechanych kilometrów. Zdaniem WIR braki kadrowe w ośrodkach doradztwa rolniczego i spowodują przekroczenie zryczałtowanych odległości nawet o 100%. Ponad to w projekcie brak jest zapisów dotyczących zmiany stawki pracy minimalnej, która według zapowiedzi w roku 2019 ulegnie zwiększeniu. Tak więc zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego stawka ta powinna wzrastać wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Istnieje również zagrożenie, że czas pracy doradców zostanie przekroczony poza wynikający z Kodeksu Pracy. Dodatkowo przyjmując do określenia ryczałtu godzinowej stawki najniższe wynagrodzenie deprecjonuje się merytoryczne doświadczenie i wiedzę pracowników wojewódzkich ODR. Konieczne jest zdaniem WIR zaznaczenie, iż ryczał ten należy się pracownikowi w terenie. ODR nie może potrącać za np. obsługę księgową, administracyjną itp. ryczałt powinien być w całości wypłacony osobie biorącej udział w szacowaniu. Ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 23 sierpnia 2018 r.

Barbara Idczak Biuro WIR