Sobota, 25 maj. Imieniny Urbana i Grzegorza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Trochę historii

News

Historia

HISTORIA
 
Pierwsze wzmianki o zorganizowanym ratownictwie ogniowym na ziemiach polskich pochodzą z okresu średniowiecza. Z biegiem stuleci władze miejskie przywiązywały coraz więcej uwagi do wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy i do prewencji. W latach szśćdziesiątych XIX wieku organizacje przeciwpożarowe powstają niezależnie we wsystkich zaborach:
 
W Galicji:
1860- powstaje Krajowe Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia, od swojego patrona św. Floriana zwane "Florianką",
1862- początek akcji tworzenia pierwszych stowarzyszeń strażackich,
1865- Kraków, Gródek, Tarnów,
1867- Wadowice,
1868- Lwów, Stanisławów,
1869- Bochnia,
1871- Brody, Przemyśl, Sambor, Żywiec,
1875-  we Lwowie I Krajowy Zjazd Strażacki powołuje Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Rozwija się działalność organizacyjna.
 
W Królestwie Polskim:
1864- powstaje OSP w Kaliszu,
1871- powstaje OSP w Częstochowie,
1881- działa 27 organizacji strażackich,
1915- władze rosyjskie zatwierdzają ustawę Towarzystwa Świętego Floriana,
1916- w Warszawie Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowych powołuje Związek Floriański.
 
W zaborze pruskim:
1867- powstaje Prowincjonalny Śląsko- Poznański Związek Strażacki, który w 1893 r. przekształca się w :
     - Poznański Prowincjonalny Związek Straży Pożarnych,
     - Prownicjonalny Związek Straży Pożarnych na Górnym Śląsku,
1880- powstaje Pomorski Związek Prowincjonalych Straży Pożarnych.
 
W latach I wojny światowej:
Strażacy wszystkich zaborów walczą o niepodległość w Polskiej Organizacji Wojskowej, w powstaniu Wielkopolskim, w powstaniach Śląskich.
W listopadzie 1918 r.- aktywnie uczestniczą w rozbrajaniu garnizonów niemieckich i austriackich.
 
We wrześniu 1921 r. Związki działające pod zaborami łączą się w jeden- Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Lata II wojny to walka na wszystkich frontach.
 
W grudniu 1939 r. utworzono strażacką organizację konspiracyjną "Skała", która w 1934 r. weszła w skład Korpusu Bezpieczeństwa.
 
W latach 1939- 1945  tysiące strażaków poległo w szeregach Wojska Polskiego i organizacji podziemnych.
 
W 1949 r. Rada Ministrów wydaje rozporządzenie o rozwiązaniu Związku.
 
W grudniu 1956 r. Związek OSP zostaje reaktywowany.
 
W 1976 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju powołane zostają na I zjazdach gminnych struktury Zwiążku szczebla podstawowego początkowo na dwuletnią kadencję.
 
W kwietniu 1992 r. podczas IX Zjazdu Krajowego przyjęto nazwę Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
X Zjazd Krajowy Związku w czerwcu 1997 r. przyjął program działania na przełom tysiąclecia- lata 1997- 2002, a Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w październiku 1999 r. przyjął statut dostosowujący strukturę Związku do nowego podziału administracyjnego kraju.
 
 
Pierwszy Prezes Związku OSP Bolesław CHOMICZ.
 
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza ma kształ okrągłej tarczy o średnicy 70 mm, koloru srebrzystego, oksydowany. Na awersie medalu wykonana jest w płaskorzeźbie postać przedstawiająca wizerunek pierwszego prezesa jednolitego Związku OSP RP, obok napis w trzech wierszach: BOLESŁAW * CHOMICZ * 1878 1959*. Na rewersie medalu akcesoria strażackie (dwa hełmy, dwa bosaki, drabina, toporek, prądnica, dzwon, sygnałówka). W dolnej części wizerunek Znaku Związku OSP RP i pod wizerunkiem napis: BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK. W prawej, bocznej części medalu umieszczone półkoliste stylizowane liście dębu. Medal jest wręczany w dekoracyjnym etui.