Jesteś tutaj:   

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

XXXII sesja Rady Miejskiej w Golinie

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 08 lipca 2021 r. o godz. 12:00 - sala OSP w Golinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Golina za 2020 rok:

a)      debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy,

b)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Goliny za 2020 rok (projekt nr 218).

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Golina za 2020 rok:

a)      przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Golina, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia Gminy Golina za rok 2020,

b)      odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

c)      opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2020,

d)      dyskusja,

e)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok (projekt nr 219).

5. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2020 rok:

a)      przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2020 rok,

b)      odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,

c)      dyskusja,

d)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2020 rok (projekt nr 220) - głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński