Zawiadomienie o wyborze ZP.271.04.2014

Golina, dnia 15.07.2014r.

             

ZP271.04.2014

                                                                 

 Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach w zakresie oddziału przedszkolnego".

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:

II. ofertę nr 2 złożoną przez firmę - Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy MOSTOSTAL- STOLBUD Sp. Z o.o.62-400 Słupca, ul. Poznańska 41

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 255 601,99 zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

III. Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena - oferta firmy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy MOSTOSTAL- STOLBUD Sp. Z o.o.62-400 Słupca, ul. Poznańska 41 otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

 IV.  Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 V.  Nie odrzucono żadnej oferty.

 IV.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium

cena

Razem

Lider - Zakład Budowlany Projektowo-Wykonawczy CICH-POL inż.. Ryszard Cichoń, ul. Sanocka 24, 61-315 Poznań

73,80

73,80

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy MOSTOSTAL-STOLBUD  Sp. z o.o. 62-400 Słupca, ul. Poznańska 41

100,00

100,00

Zakład Budownictwa Ogólnego „MAR-BUD" Marciniak s.c., 62-510 Konin, ul. Popiełuszki 2

85,26

85,26

Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki 62-513 Krzymów, Nowy Krzymów 33

82,35

82,35

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.