Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych tonery i tusze

Zapytania poniżej 14 tys. euro

 

2013-12-06

Zaopatrzenie Urzędu Miejskiego w Golinie w artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do drukarek w latach 2014-2015.

 

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych tonery i tusze

 

W związku z potrzebą zaopatrzenia Urzędu Miejskiego w Golinie w artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne: tonery i tusze zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę materiałów biurowych. Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póź. zm).

 

Zamawiający: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina     NIP: 6652733571, REGON: 311019059  tel. 63 241-80-95

 

Przedmiot zamówienia ofertowego Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych w 2014 i 2015 roku do Urzędu Miejskiego w Golinie  zgodnie z zapotrzebowaniem zawartym  w załączniku do niniejszego zapytania.

 

Termin realizacji i istotne warunki zamówienia. Artykuły biurowe dostarczane będą zgodnie z zamówieniami złożonym przez Zamawiającego na koszt Dostawcy według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy w terminie do 2 dni od przyjęcia zamówienia. Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość.

 

Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 21 dni otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

 

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega  prawo do zmiany w ilościach i rodzajach zamówionych artykułów biurowych asortymentu określonego w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie zamawianych artykułów. Dostawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zakupu za kwotę mniejszą niż wskazana w ofercie. Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy do 31 grudnia 2015r. Gmina zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 17 grudnia 2013r. do godz.15.00, lub przesłać na adres golina@golina.pl z nazwą „oferta na mat. biurowe i eksploatacyjne" , oryginały powinny być dostarczone niezwłocznie.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Golina, zaś oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie. Osoba uprawniona do kontaktu: Dorota Jelińska tel. (63) 241-80-95 wew. 231.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - formularz cenowy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

 

 

 

Uzupełnienie do zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych tonery i tusze

 

 Golina, dnia 11.12.2013

Przez produkty oryginalne zamawiający rozumie materiały wyprodukowane przez producentów do których będą stosowane.

 Golina, dnia 16.12.2013

W formularzu cenowym  pozycja 31  dotyczy  300 XL czarne 10 szt.

                                  pozycja 35 anulowano proszę nie wypełniać