WYNIK: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2014/2015

Golina, 12.08.2014 r.

ZE.26/1-1/2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  informuję, że w prowadzonym przez:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie

ul. Wolności 20, 62-590 Golina

 

w postępowaniu nr ZE.26/1-1/2014 o udzielenie zamówienia na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2014/2015" w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

PPHU TUPALSKI Sp. z o.o.

62-400 Słupca, ul. Traugutta 100

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 2,87 zł brutto za 1 kilometr  (słownie: dwa 87/100 zł) i w związku z powyższym w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryterium: najniższa cena.

 

Jednocześnie informuję, że w w/wym postępowaniu oferty złożyli:

 

1.      Oferta Nr 1:

PRZEDSIĘBIOTSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GNIEŹNIE SP. Z O.O.,

62-200 Gniezno, ul. Kolejowa 2

Cena jednostkowa netto za 1 km:          4,17 zł,

Cena jednostkowa brutto za 1 km:         4,50 zł,

(słownie: cztery 50/100 zł); suma punktów: 63,78.

 

2.      Oferta Nr 2:

PPHU TUPALSKI Sp. z o.o., 62-400 Słupca, ul. Traugutta 100

Cena jednostkowa netto za 1 km:          2,66 zł,

Cena jednostkowa brutto za 1 km:         2,87 zł,

(słownie: dwa 87/100 zł); suma punktów: 100,00.

 

3.      Oferta Nr 3:

PRZEWOZY AUTOKAROWE, Jan Przybylski, 62-590 Golina, Węglew 92

Cena jednostkowa netto za 1 km:          2,75 zł,

Cena jednostkowa brutto za 1 km:         2,97 zł,

(słownie: dwa 97/100 zł); suma punktów: 96,69.

 

4.      Oferta Nr 4:

PRZEDSIĘBIOTSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE S.A., 62-510 Konin, ul. Zakładowa 7

Cena jednostkowa netto za 1 km:          2,90 zł,

Cena jednostkowa brutto za 1 km:         3,13 zł,

(słownie: trzy 13/100 zł); suma punktów: 91,69.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.