WYNIK: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

I N F O R M A C J A

Burmistrza Goliny  

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego  (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej w mieście Golina przy ulicy Cmentarnej  i miejscowości Radolina.

Burmistrz Goliny stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

W dniu 06 listopada 2014 r. o godz. 900   w sali nr 13  Urzędu  Miejskiego  w Golinie odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina położonej w mieście Golina przy ul Cmentarnej   oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Goliny jako działka o nr ew. 90/18 o pow. 0,0031 ha , 90/19 o pow. 0,0031 ha 90/20 o pow. 0,0031 ha, 90/21 o pow. 0,0031 ha 93/29 o pow. 0,0031 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1N/00057715/3 i 93/29 o pow. 0,0032 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta  KN1N/00041708/6 , oraz położonej w miejscowości Radolina ozn. jako 159/26 o pow. 0,0978 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1N/00047770/3.   

Do przetargu  na zbycie nieruchomości ww. nieruchomości   przystąpiła jedna   osoby,  które spełniła  warunki podane w ogłoszeniu   o przetargu tj. wpłaciła wadium na nabycie działki gruntowej garażowej nr 93/29 o pow. 0,0032 ha w mieście Golina przy ul. Cmentarnej.

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości ustalona została na kwotę 1800 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu (licytacji)  nabywcą nieruchomości gruntowej   położonej w mieście Golina przy ulicy Cmentarnej  oznaczonej jako działki 93/29 o  pow. 0,0093 ha  został Pan Władysław Martynowicz ,  który  zaoferowało za nieruchomość kwotę  1820 zł słownie  jeden tysiąc osiemset dwadzieścia  złotych.

Dla działek nr 90/18, 90/19, 90/20, 90/21 w mieście Golina i działki 159/26 o pow. 0,0978 ha  położonej w miejscowości Radolina przetarg  uważa się za zakończony wynikiem negatywnym-nikt nie przystąpił do przetargu ustnego.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 i na stronie internetowej www.golina.pl, na okres 7 dni.

 

Golina 06 listopada  2014 roku