WYNIK: Ogłoszenie o wyborze ZP271.01.2014

Golina, dnia 17.03.2014r.

Zamawiający:

 

             

,ZP271.01.2014

(nr ref. postępowania)

 

 

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rewaloryzacji ulicy Strażackiej w Golinie polegająca na przebudowie chodników i parkingów".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.               Wybrano jako najkorzystniejszą:

II.                ofertę nr 6 złożoną przez firmę - Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Drobiński,  ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 220 476,27 zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

III.                Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena - oferta firmy Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Drobiński,  ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin  otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

 

IV.             Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

 

V.                Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

IV.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%..................

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium

cena

Razem

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 62-590 Golina

94,41

94,41

„BĄKU" Budownictwo Ogólne Łukasz Bąk ul. 11 listopada 33/49, 62-510 Konin

97,16

97,16

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane TYNK-BUD Adam Żabierek 62-511 Kramsk, Święte 10

90,31

90,31

AGROMAX Zakład Usługowo-Handlowy Piotr Byszewski Wola Podłężna, Sosnowa 13, 62-510 Konin

99,92

99,92

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska, ul. 50 Lecia Kopalni Konin 23, 62-540 Kleczew

98,18

98,18

Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Drobiński,  ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin

100

100

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

.....................................................

(podpis kierownika Zamawiającego)