PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

Działając na podstawie §3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004 roku nr 207 poz. 2108)

 

BURMISTRZ  GOLINY

ogłasza

PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Golina  położonych na terenie  miasta i gminy  Golina w obrębie:  Golina i Radolina.

 

1.  Położenie

 Miasto Golina ul. Cmentarna

2.  Oznaczenia geodezyjne

0001-Golina jedn. ewid. -301001_4 Golina-Miasto , działka:  nr  90/18 o pow. 0,0031 ha,  nr 90/19 o pow. 0,0031 ha, nr 90/20  o pow. 0,0031 ha,  nr 90/21 o pow. 0,0031 ha  KW KN1N/00057715/3 , działka nr 93/29 o pow. 0,0032 ha - KW KN1N/00041708/6 - właściciel Gmina Golina

3.  Opis nieruchomości

Poszczególne wydzielone części nieruchomości położone są na terenie miasta Golina, w zachodniej  jego części, wśród kompleksu garażowego, na skraju osiedla w zabudowie budownictwa wysokiego, w bliskim sąsiedztwie zabudowań kościelnych, cmentarza parafialnego. Dojazd do nieruchomości drogą dojazdową nieurządzoną  z drogi lokalnej o nawierzchni bitumicznej.

4.  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działek  brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z mapą Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwałą nr XXVI/98/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 maja 2012 r nieruchomość znajduje się w. obszarze  oznaczony jako: „ Zasięg terenów  posiadających  zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej, przeznaczenie dotychczasowe lub ustalone  z decyzji o WZIZT lub o przeznaczeniu ustalony w M.P

Sposób użytkowania poszczególnych wydzielonych części nieruchomości, wynikający zarówno  z przeznaczenia nieruchomości sąsiednich, jak i wielkości działek ewidencyjnych, związany ma być z zabudową  garażową   w ramach zespołu garażowego

5.  Cena wywoławcza

dla każdej działki

1 800, - zł (słownie zł: jeden tysiąc osiemset  złotych ) Ceny   nieruchomości ww. jest zwolniona z  podatku  VAT  na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy w zw. z art. 2  pkt. 33 z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  od towarów i usług (Dz. U.z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

 

6.  Wadium

180,- zł słownie sto osiemdziesiąt złotych

 

1.       Położenie

 Radolina

2.     Oznaczenia geodezyjne

0016-Radolina jedn. Ewid. -301001_5 Golina-obszar wiejski ozn.  Działka nr 159/26 o pow. 0, 0978 ha KW KN1N/00047770/3 - właściciel Gmina Golina

3.     Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w centralnej strefie wsi Radolina w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej  nr 467, w odległości ok. 2 km od węzła autostrady A2  w miejscowości Sługocin,  w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej, obiektów handlowych oraz w niedalekim sąsiedztwie parku  i zabudowań szkolnych. Działka od strony północno-wschodniej przylega do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość nieużytkowana , niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, chwastami  w części  samosiewkami drzew  i krzewów. Kształt działki prostokątny o szerokości frontu ponad 25 m   i długości około 37 m, teren płaski. Nieruchomość  położona na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową i energetyczną z możliwością  przyłączenia.  

4..Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 Dla obszaru objętego opracowaniem brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z mapą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwała nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej   w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku obszar oznaczono w znacznej części, jako: „Tereny posiadający zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej, przeznaczenie dotychczasowe lub ustalone z decyzji o wzizt lub o przeznaczeniu ustalonym w M.P.Z.P"

 

5.Cena nieruchomości

22 000, - zł (słownie zł: dwadzieścia dwa tysiące  złotych)

Ceny   nieruchomości ww. jest zwolniona z  podatku  VAT  na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy w zw. z art. 2  pkt. 33 z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  od towarów i usług (Dz. U.z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

 

 6.Wadium

2 200 zł

 

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  06 listopada 2014 roku   o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie,  w sali  nr 13.

 Przetarg przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie.

Cena nieruchomości  płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

-dowodu wpłaty wadium                                                                                                       

 - dowodu tożsamości,         

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

  • Wadium - na każdą działkę oddzielnie z dopiskiem : „wadium na działkę nr ...... położona w  ...... „ - należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek  Urzędu  Miejskiego w Golinie   Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224 w BS Konin o/Golina w terminie do dnia 03 listopada 2014 roku.             
  •   Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Golinie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

7. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Burmistrz Goliny zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Golina za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu. 

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela się w  pokoju nr 2 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie przy ulicy Nowej 1 lub  w godz. 8.00 - 15.00 lub telefonicznie pod numerem 63 2418095 w 242.