Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP 271.06.2014

                   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone 06.10.2014r.

 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia  Nr ZP271.05.2014 -nr ogłoszenia 210355 - 2014

 

SEKCJA II :  ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest; II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej bezfazowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3234P w miejscowości Węglew - Kolonia, obręb Węglew o długości 0,500km, szerokości 2,5m. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie i przedmiarze robót. Zakres robót należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

II.2) Tekst, który należy dodać:                                                                                                   Miejsce , w którym należy dodać tekst: II1.4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej bezfazowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3234P w miejscowości Węglew - Kolonia, obręb Węglew o długości 0,500km, szerokości 2,5m. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie i przedmiarze robót. Zakres robót należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.