OGŁOSZENIE o zamówieniu ZP271.08.2014 Ubezpieczenie mienia

Golina: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia:258573 ; data zamieszczenia: 15.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ZP271.08.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, woj. Wielkopolskie, Tel. (63)241 80 95, Faks (63)241 80 95.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.golina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Część I Zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

1. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

2. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

3. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

4. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

5. ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

6. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych  wypadków

7.ubezpieczenia komunikacyjne

w następujących jednostkach organizacyjnych:

 1. Urząd Miejski, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
 2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, ul. Wolności 20, 62-590 Golina,
 3. Szkoła Podstawowa, ul. Wolności 20, 62-590 Golina
 4. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 12, 62-590 Golina
 5. Przedszkole, ul. Parkowa 2, 62-590 Golina,
 6. Szkoła Podstawowa, Radolina 63, 62-590 Golina,
 7. Szkoła Podstawowa w Kawnicach, ul. Stanisława Wyspiańskiego, Kawnice 50,
 8. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie, Przyjma 122, 62-590 Golina,
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Kazimierza Wielkiego 10, 62-590 Golina
 10. Dom Kultury, Plac Kazimierza Wielkiego 2 , 62-590 Golina
 11. Biblioteka Publiczna, Plac Kazimierza Wielkiego 12, 62-590 Golina
 12. Jednostki OSP

 

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 do SIWZ- Program Ubezpieczenia.

 

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.

2.    Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950).

3.    Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.

 

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie                  z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zamówieniu podstawowym.

2. Zamówienia uzupełniające mogą również dotyczyć przedłużenia terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia).

 3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:                   Okres w   miesiącach: 36 miesięcy.    przewidywany okres ubezpieczenia

    od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM- Zamawiający nie wymaga  od Wykonawców wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI - Zamawiający nie przewiduje zaliczek.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.3.3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.3.4) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                      w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,                         w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                     o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany Formularz Oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Część I Zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

1)    zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;

2)    zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy    ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz
w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych
a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia;

3)    zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach na zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf;

4)    zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli - w przypadku zmiany rodzaju wartości budynków/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf;

5)    zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia
w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 31.12.2017 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia  30.12.2018 r. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf;

6)    zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT;

7)    zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku:

a)    powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf;

b)  przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; 

c)    likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.

d)    włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy;

8)    korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki;

9)    zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.golina.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa1, 62-590 Golina pokój 3.4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa1, 62-590 Golina  pok. 11 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,               w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Izstotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4