Ogłoszenie o zamówieniu:Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2014/2015

Golina: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 157493 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , ul. Wolności 20, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 249 36 27, faks 0-63 249 36 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe dzieci do szkół na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2014/2015, tj.: Gimnazjum w Golinie, Szkoły Podstawowej w Golinie, Szkoły Podstawowej w Kawnicach, Szkoły Podstawowej w Przyjmie, Szkoły Podstawowej w Radolinie. 2) Szczegółowy wykaz tras dowozu oraz przewidywana liczba zajęć i godziny rozpoczęcia zajęć zawiera załącznik Nr 5 specyfikacji. 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdego dnia roboczego, w wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych, pięć sprawnych technicznie autobusów do dyspozycji Zamawiającego. Liczba miejsc siedzących przynajmniej w dwóch autobusach nie powinna być mniejsza niż 45 osób. Zamawiający zastrzega, iż nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich autobusów jednocześnie. Będą one wykorzystane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Potrzeby te zostaną wcześniej przedstawione Przewoźnikowi na piśmie. 4) Maksymalna liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w przewozach wynosi 350 dzieci. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przewożonych osób. 5) Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca. 6) Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto i liczby przejechanych kilometrów zgodnej z planem przewozów. 7) Szacunkowa ilość przejechanych kilometrów do przejechania w ciągu roku szkolnego 2014/2015 wyniesie maksymalnie 114.868 km 8) Rozliczenie będzie się odbywać w okresach miesięcznych na podstawie faktury VAT. Termin zapłaty należności za wykonaną usługę powinien wynieść co najmniej 30 dni od dnia otrzymania faktury. 9) Dokładna liczba osób, godziny przewozu i odwozu oraz trasy przewozów i punkty przystankowe zostaną określone przewoźnikowi w terminie do 25.08.2014 r. 10) Zamawiający finansuje przewóz dzieci od pierwszej do ostatniej miejscowości, zgodnie z trasami przejazdu autobusów. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów z bazy i do bazy Wykonawcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1) Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Zamawiający przewiduje, że ewentualne zamówienia uzupełniające nie przekroczą więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 3) Zamówienie uzupełniające może być spowodowane m.in.: wykonaniem kursów dodatkowych związanych np. z koniecznością dowożenia większej liczby osób, czy zmianą organizacji zajęć szkolnych oraz uruchomieniu tras/kursów nie wskazanych wcześniej w zamówieniu, wyjazdy uczniów na zawody/konkursy, przewozy związane realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego szkół, wycieczki turystyczno-krajoznawcze trwające jeden dzień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiada aktualną na czas trwania zamówienia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) - aktualna na czas trwania zamówienia licencja na wykonywanie transportu drogowego osób, a w przypadku gdy licencja nie obejmuje całego okresu objętego zamówieniem oświadczenie, w którym Wykonawca zobowiąże się do jej przedłużenia na czas trwania zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia - wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego -wykaz pojazdów wykorzystywanych przy realizacji zamówienia wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami dowodów rejestracyjnych oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, jeżeli w wykazie 6 wykonawca wskazał potencjał techniczny, którym będzie dysponował;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie ul. Wolności 20, 62-590 Golina.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie ul. Wolności 20, 62-590 Golina.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Anna Górzna

/Kierownik ZEAS/

 

Załaczniki do pobrania:

* SIWZ

* Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

* Załącznik nr 2  - oświadczenie

* Załącznik nr 3 - wykaz pojazdów

* Załącznik nr 4 - wzór umowy

* Załącznik nr 5 - wykaz tras

* Załącznik nr 6  - doświadczenie