WYNIK: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działka nr 315/4 o pow. 0,0940 ha)

I N F O R M A C J A
Burmistrza Goliny  

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej w mieście Golina przy ulicy Orchowskiego.

Burmistrz Goliny stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.
W dniu 14 grudnia   2012r. o godz. 9:00   w sali nr 13  Urzędu  Miejskiego  w Golinie odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina położonej w mieście Golina przy Orchowskiego  oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Goliny jako działka o nr ew. 315/4 o pow. 0,0940 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1N/00087590/9  

Do przetargu  na zbycie nieruchomości przystąpiły dwie  osoby,  które spełniły  warunki podane w ogłoszeniu   o przetargu.

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości ustalona została na kwotę 55 000 zł netto.

W wyniku przeprowadzonego przetargu (licytacji)  nabywcą nieruchomości gruntowej położonej w mieście Golina przy ulicy Orchowskiego  oznaczonej jako działki 315/4 o łącznej pow. 0,0940 ha  został Pan Tomasz Nowak, który zaoferował za nieruchomość kwotę 68 000,00 zł netto słownie sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100gr.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 i na stronie internetowej www.golina.pl, na okres 7 dni.

Golina 27 grudnia 2012 roku