Jesteś tutaj:   

2021

Uchwały Rady Miejskiej w Golinie podjęte w 2021 roku 

 

Uchwały z 28 stycznia 2021 r.:

 1. Uchwała nr XXVIII/160/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2021 rok
 2. Uchwała nr XXVIII/161/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
 3. Uchwała nr XXVIII/162/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 4. Uchwała nr XXVIII/163/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 5. Uchwała nr XXVIII/164/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew-Kolonia
 6. Uchwała nr XXVIII/165/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia artystyczne
 7. Uchwała nr XXVIII/166/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 8. Uchwała nr XXVIII/167/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 9. Uchwała nr XXVIII/168/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 10. Uchwała nr XXVIII/169/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 11. Uchwała nr XXVIII/170/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych

 

Uchwały z 25 lutego 2021r.:

 

 1. Uchwała nr XXIX/171/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok
 2. Uchwała nr XXIX/172/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XX/105/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy
 3. Uchwała nr XXIX/173/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 4. Uchwała nr XXIX/174/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 5. Uchwała nr XXIX/175/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody znajdujących się w parku w Radolinie
 6. Uchwała nr XXIX/176/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na 2021 rok  
 7. Uchwała nr XXIX/177/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Golinie z siedzibą w Kawnicach oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Golinie
 8. Uchwała nr XXIX/178/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Piotra Sterkowskiego
 9. Uchwała nr XXIX/179/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Arkadiusza Rakoczego
 10. Uchwała nr XXIX/180/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"
 11. Uchwała nr XXIX/181/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia sołeckich strategii rozwoju wsi: Bobrowo, Brzeźniak, Głodowo, Golina-Kolonia, Kraśnica, Lubiecz, Rosocha, Sługocinek
 12. Uchwała nr XXIX/182/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów

 

 

Uchwały z 29 kwietnia 2021 r.

 

 

 

 1. Uchwała nr XXX/183/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwały nr XXVI/133/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Golinie na Centrum Usług Wspólnych w Golinie oraz nadania statutu
 2. Uchwała nr XXX/184/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Węglew i Kraśnica
 3. Uchwała nr XXX/185/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 4. Uchwała nr XXX/186/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaliczenia dróg położonych w Golinie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
 5. Uchwała nr XXX/187/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego
 6. Uchwała nr XXX/188/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 
 7. Uchwała nr XXX/189/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zamiatarki drogowej stanowiącej własność Gminy Golina dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie
 8. Uchwała nr XXX/190/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i ustalenia wysokości bonifikaty
 9. Uchwała nr XXX/191/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok
 10. Uchwała nr XXX/192/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 - 2028
 11. Uchwała nr XXX/193/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XXV/137/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenieGminy Golina
 12. Uchwała nr XXX/194/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie utworzenia Golińskiej Spółdzielni Socjalnej "Aktywni Razem"