Jesteś tutaj:   

2020

 
 
Uchwały Rady Miejskiej w Golinie podjęte w 2020 roku 
 

1. Uchwała nr XVIII/93/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.  

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

 Załącznik nr 5

 Załącznik nr 6

2. Uchwała nr XVIII/94/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

3. Uchwała nr XVIII/95/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 314/5 i 314/15 w obrębie nr 0009 Kawnice z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

4. Uchwała nr XVIII/96/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”.

5. Uchwała nr XVIII/97/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Adamów, Kawnice, Myślibórz, Przyjma, Radolina, Spławie, Węglew.

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

 Załącznik nr 5

 Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7

6. Uchwała nr XVIII/98/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2020 rok.

Załącznik 

7. Uchwała nr XVIII/99/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

8. Uchwała nr XIX/100/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

9. Uchwała nr XIX/101/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina.  

10. Uchwała nr XIX/102/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

11. Uchwała nr XIX/103/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego.  

Uzasadnienie
 
12. Uchwała nr XX/104/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na rok 2020.
 
13. Uchwała nr XX/105/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
 
14. Uchwała nr XX/106/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
15.Uchwała nr XX/107/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Golina. 
 
16. Uchwała nr XX/108/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
17. Uchwała nr XX/109/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
18. Uchwała nr XX/110/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno– wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
 
19. Uchwała nr XX/111/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
20Uchwała nr XXI/112/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 08 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny.

21. Uchwała nr XXI/113/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

22. Uchwała nr XXI/114/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

23. Uchwała nr XXI/115/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 08 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Miejskiej w Golinie zawierającego stanowisko dotyczące wykonania i sfinansowania zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3231P w miejscowości Kawnice Gmina Golina.

24. Uchwała nr XXII/116/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

25. Uchwała nr XXII/117/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020-2028.

26. Uchwała nr XXII/118/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w Golinie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

27. Uchwała nr XXII/119/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Golina.

28. Uchwała nr XXII/120/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Golina.

29. Uchwała nr XXII/121/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/50/2015 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Golina.

30. Uchwała nr XXII/122/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego  i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina.

31. Uchwała nr XXIII/123/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 02 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Goliny za 2019 rok.

32. Uchwała nr XXIII/124/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 02 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

33. Uchwała nr XXIII/125/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 02 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2019 rok.

34. Uchwała nr XXIV/126/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

35. Uchwała nr XXIV/127/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020-2028.

36. Uchwała nr XXIV/128/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2019 roku.

37. Uchwała nr XXIV/129/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Golina w roku szkolnym 2020/2021.

38.Uchwała nr XXIV/130/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 210/18 w obrębie 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.

39. Uchwała nr XXIV/131/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Golinie z siedzibą w Kawnicach.

40. Uchwała nr XXIV/132/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

41. Uchwała Nr XXV/133/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego „Kącik Skrzata” – Gminny Klub Malucha, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Golina oraz nadania statutu

42.Uchwała Nr XXV/134/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

43. Uchwała Nr XXV/135/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

44. Uchwała Nr XXV/136/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Golinie

45. Uchwała Nr XXV/137/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie Gminy Golina

46. Uchwała Nr XXV/138/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

47. Uchwała Nr XXV/139/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 – 2028

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

48. Uchwała Nr XXV/140/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Golina

49. Uchwała nr XXVI/141/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

50. Uchwała nr XXVI/142/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028
 
51. Uchwała nr XXVI/143/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

52. Uchwała nr XXVI/144/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 
53.Uchwała nr XXVI/145/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2021

54.Uchwała nr XXVI/146/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2021 - 2024
 
55. Uchwała nr XXVI/147/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego do uchwały nr XXVI/147/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 listopada 2020 r . w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
56. Uchwała nr XXVI/148/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie aktualizacji i przyjęcia uzupełnienia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015-2020”
Załącznik 
 
Uchwały z 29 grudnia 2020 r.:

57. Uchwała nr XXVII/149/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 - 2028

58. Uchwała nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

 59. Uchwała nr XXVII/151/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

 60. Uchwała nr XXVII/152/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028

 61. Uchwała nr XXVII/153/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 62. Uchwała nr XXVII/154/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej     nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do uchwały nr XXVII/154/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 63. Uchwała nr XXVII/155/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie     odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do uchwały nr XXVII/155/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

64. Uchwała nr XXVII/156/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego do uchwały nr XXVII/156/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina

65. Uchwała nr XXVII/157/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego do uchwały nr XXVII/157/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

66. Uchwała nr XXVII/158/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do uchwały nr XXVII/158/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

67. Uchwała nr XXVII/159/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przekazania skarg Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwały w sprawie nadania statutów sołectw