Jesteś tutaj:   

2012

Uchwały podjęte w 2012 roku:

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XX_83_2012   z dnia 1.03.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

hwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XX_84_2012   z dnia 1.03.2012 roku
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XI/43/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 25 lipca 2011r. 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XX_85_2012   z dnia 1.03.2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XX_86_2012   z dnia 1.03.2012 roku
w sprawie Statutu Gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XX_87_2012   z dnia 1.03.2012 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XX_88_2012   z dnia 1.03.2012 roku
w sprawie wieloletniego pragramu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XX_89_2012   z dnia 1.03.2012 roku
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XX_90_2012   z dnia 1.03.2012 roku
w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na rok 2012

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XX_91_2012   z dnia 1.03.2012 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXIV_92_2012   z dnia 6.04.2012 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2012

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXIV_93_2012   z dnia 6.04.2012 roku
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XX/86/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXIV_94_2012   z dnia 6.04.2012 roku
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XX/87/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXIV_95_2012   z dnia 6.04.2012 roku
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XX/88/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXV_96_2012   z dnia 23.05.2012 roku
w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXV_97_2012   z dnia 23.05.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVI_98_2012   z dnia 30.05.2012 roku
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVI_99_2012   z dnia 30.05.2012 roku
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Węglew-Kolonia
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVI_100_2012   z dnia 30.05.2012 roku
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w mieście Golina 
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVI_101_2012   z dnia 30.05.2012 roku
w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom
w mieście Golina
Załącznik 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVI_102_2012   z dnia 30.05.2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa i logopedy.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVI_103_2012   z dnia 30.05.2012 roku
w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVII_104_2012   z dnia 5.06.2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Wspólnotom Mieszkaniowym nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kotłowni, stanowiącej własność gminy Golina, położonej w mieście Golina przy ulicy Poprzecznej w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVIII_105_2012   z dnia 28.06.2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVIII_106_2012   z dnia 28.06.2012 roku
w sprawie absolutorium dla Burmistrz Goliny za 2011 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVIII_107_2012   z dnia 28.06.2012 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów  w miejscowości Kraśnica-Kolonia, obręb Kraśnica

Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVIII_108_2012   z dnia 28.06.2012 roku
w sprawie określenia zasad dzierżawy nieruchmości rolnych na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVIII_109_2012   z dnia 28.06.2012 roku
w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, stanowiących własnośc Gminy Golina, położonych na terenie Gminy Golina w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXIX_110_2012   z dnia 31.08.2012 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Równe szanse na starcie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXIX_111_2012   z dnia 31.08.2012 roku
w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXIX_112_2012   z dnia 31.08.2012 roku
w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goolina na lata 2012-2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXIX_113_2012   z dnia 31.08.2012 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXX_114_2012   z dnia 4.10.2012 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXX_115_2012   z dnia 4.10.2012 roku
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Golina
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXX_116_2012   z dnia 4.10.2012 roku
w sprawie
zbycia nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXX_117_2012   z dnia 4.10.2012 roku
w sprawie
zbycia nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXX_118_2012   z dnia 4.10.2012 roku
w sprawie
zbycia nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXX_119_2012   z dnia 4.10.2012 roku
w sprawie
zbycia nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXX_120_2012   z dnia 4.10.2012 roku
w sprawie
zbycia nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXX_121_2012   z dnia 4.10.2012 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i ustalenia wysokości bonifikaty

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXX_122_2012   z dnia 4.10.2012 roku
w sprawie podziału gminy Golina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXX_123_2012   z dnia 4.10.2012 roku
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXI_124_2012   z dnia 5.11.2012 roku
w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXI_125_2012   z dnia 5.11.2012 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXI_126_2012   z dnia 5.11.2012 roku
w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00zł

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXI_127_2012   z dnia 5.11.2012 roku
w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXI_128_2012   z dnia 5.11.2012 roku
w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXI_129_2012   z dnia 5.11.2012 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXII_130_2012   z dnia 29.11.2012 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXII_131_2012   z dnia 29.11.2012 roku
w sprawie
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2013

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXII_132_2012   z dnia 29.11.2012 roku
w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2013-2016

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXII_133_2012   z dnia 29.11.2012 roku
w sprawie
upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Golina
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIII_134_2012   z dnia 13.12.2012 roku
w sprawie
zmiany uchwały XX/86/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012r. w sprawie Statutu Gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIV_135_2012   z dnia 28.12.2012 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIV_136_2012   z dnia 28.12.2012 roku
w sprawie
udzielenia w 2013 roku  pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIV_137_2012   z dnia 28.12.2012 roku
w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIV_138_2012   z dnia 28.12.2012 roku
w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIV_139_2012   z dnia 28.12.2012 roku
w sprawie
ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIV_140_2012   z dnia 28.12.2012 roku
w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIV_141_2012   z dnia 28.12.2012 roku
w sprawie
szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIV_142_2012   z dnia 28.12.2012 roku
w sprawie
przekazania w bezpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie