Jesteś tutaj:   

2011

Uchwały podjęte w 2011 roku:

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_17_2011   z dnia 3.02.2011 roku
w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, wyznaczenie inkasenta oraz określenia wysokości inkasa

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_18_2011   z dnia 3.02.2011 roku
w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_19_2011   z dnia 3.02.2011 roku
w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji podatku od nieruchomości

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_20_2011   z dnia 3.02.2011 roku
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011-2014
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_21_2011   z dnia 3.02.2011 roku
w sprawie budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8 
Załącznik Nr 9

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_22_2011   z dnia 3.02.2011 roku
w sprawie  zarządzenia wyborów samorządów mieszkańców Gminy Golina

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_23_2011   z dnia 3.02.2011 roku
w sprawie wyborów przedstawicieli Gminy Golina do Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_24_2011   z dnia 3.02.2011 roku
w sprawie  wyboru przedstawiciela
Gminy Golina do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiow Samorządowych

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_25_2011   z dnia 3.02.2011 roku
w sprawie  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  VII_26_2011   z dnia 25.03.2011 roku
w sprawie  zarządzeniepoboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  VII_27_2011   z dnia 25.03.2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  VII_28_2011   z dnia 25.03.2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011-2014

Załącznik Nr 1

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  VII_29_2011   z dnia 25.03.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  VII_30_2011   z dnia 25.03.2011 roku
w sprawie udzielenia  w roku 2011 pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  VIII_31_2011   z dnia 5.04.2011 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Golina do spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  VIII_32_2011   z dnia 5.04.2011 roku
w sprawie udzielenia Gminnej Spółce Wodnej w Golinie dotacji celowej

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  VIII_33_2011   z dnia 5.04.2011 roku
w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w charakterze partnera projektu "Wiedza i umiejętnośći lidera lokalnego" Nr : POKL.09.05.00-30-90/10 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  IX_34_2011   z dnia 19.05.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  X_35_2011   z dnia 30.06.2011 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2010 rok.

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  X_36_2011   z dnia 30.06.2011 roku
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goliny absolutorium za 2010rok

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  X_37_2011   z dnia 30.06.2011 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  X_38_2011   z dnia 30.06.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  X_39_2011   z dnia 30.06.2011 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Golinie dotyczącego zagrożeń dla społeczności gminy Golina związanych z wprowdzeniem 1 lipca 2011 roku elektronicznego poboru opłat za korzystanie z autostrady dla smochodów o  ładowności powyżej 3,5 tony
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XI_40_2011   z dnia 25.07.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XI_41_2011   z dnia 25.07.2011 roku
w sprawie powierzenia zadania pn. "Uporządkownie gospodarki ściekowej na terenie Gmin członkowskich
Związku Międzygminnego Wodociągow i Kanalizacji w Subregionie Konińskim" do realizacji Zakładowi Usug Wodnych Spółka z o.o. w Koninie

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XI_42_2011   z dnia 25.07.2011 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Załącznik

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XI_43_2011   z dnia 25.07.2011 roku
w sprawie wyrażenie
zgody na zbycie bezprzetargowe i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIII_44_2011   z dnia 5.09.2011 roku
w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla wybranych terenów w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz, Spławie w gminie Golina.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIII_45_2011   z dnia 5.09.2011 roku
w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIII_46_2011   z dnia 5.09.2011 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIII_47_2011   z dnia 5.09.2011 roku
w sprawie powołania doraźniej Komisji ds. oparcowania Statutu Gminy Golina
.

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIII_48_2011 z dnia 5.09.2011 roku
w sprawie powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2012-2015.

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIII_49_2011   z dnia 5.09.2011 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spólki wodnej działającej na terenie Gminy Golina
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Nr 19/1546/2011 RIO w sprawie w/w uchwały.

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIII_50_2011   z dnia 5.09.2011 roku
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIII_51_2011   z dnia 5.09.2011 roku
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego": nr: POKL.09.01.01-30/020/11 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIII_52_2011   z dnia 5.09.2011 roku
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIII_53_2011   z dnia 5.09.2011 roku
w sprawie zmieniającą Uchwałę XXI/104/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego na drogach gminnych

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIV_54_2011   z dnia 29.09.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIV_55_2011   z dnia 29.09.2011 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w Gminie Golina

Rozstrzygnięcie Nazdorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie w/w uchwały.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XV_56_2011   z dnia 27.10.2011 roku
w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XV_57_2011 z dnia 27.10.2011 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XV_58_2011   z dnia 27.10.2011 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji podatku od nieruchomości
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XV_59_2011   z dnia 27.10.2011 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XV_61_2011   z dnia 27.10.2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fiunansowej Gminy Golina na lata 2011-2014
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XV_62_2011   z dnia 27.10.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XV_63_2011   z dnia 27.10.2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XV_64_2011   z dnia 27.10.2011 roku
w sprawie wyboru ławnikow do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2012-2015 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVI_65_2011   z dnia 24.11.2011 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji podatku od nieruchomości.

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVI_66_2011   z dnia 24.11.2011 roku
w sprawie obnizenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVI_67_2011   z dnia 24.11.2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011-2014

Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 1.2
Załącznik Nr 1.3
Załącznik Nr 1.4
Załącznik Nr 1.5
Załącznik Nr 1.6

Załącznik Nr 1.7 i 8

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVI_68_2011   z dnia 24.11.2011 roku
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działanosci pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVII_69_2011   z dnia 1.12.2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011-2014

Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 2.2
Załącznik Nr 2.3
Załącznik Nr 2.4
Załącznik Nr 5-6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVII_70_2011   z dnia 1.12.2011 roku
w sprawie z
miany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVII_71_2011   z dnia 1.12.2011 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVIII_72_2011   z dnia 15.12.2011 roku
w sprawie z
miany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVIII_73_2011   z dnia 15.12.2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011-2014

Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 2.2
Załącznik Nr 2.3 i 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVIII_74_2011   z dnia 15.12.2011 roku
w sprawie powierzenia Spółce pod formą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej na rzezcz gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych na instalacjach bedących w posiadaniu MZGOK oraz wyrażenia zgody na zawwarcie przez Gminę umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych niezbednej dla realizacji Projektu pn: "Uporządkowanie gospodarki odpadami  na terenie subregionu konińskiego".

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIX_75_2011   z dnia 29.12.2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 3.3 i 4
Załącznik Nr 3.5

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIX_76_2011   z dnia 29.12.2011 roku
w sprawie
budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIX_77_2011   z dnia 29.12.2011 roku
w sprawie
zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIX_78_2011   z dnia 29.12.2011 roku
w sprawie
udzielenia w 2012roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIX_79_2011   z dnia 29.12.2011 roku
w sprawie
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2012

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIX_80_2011   z dnia 29.12.2011 roku
w sprawie
zaciągnięcia kredytu długotrminowegow kwocie 1 288 000,00zł.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIX_81_2011   z dnia 29.12.2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011-2014

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIX_82_2011   z dnia 29.12.2011 roku
w sprawie z
miany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5