Jesteś tutaj:   

2010

N
Uchwały podjęte w 2010 roku:

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_239_2010   z dnia 12.02.2010 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2010
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8 
Załącznik Nr 9

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_240_2010   z dnia 12.02.2010 roku
w sprawie  zaciągnięcia pożyczki
 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_241_2010   z dnia 12.02.2010 roku
w sprawie  zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_242_2010   z dnia 12.02.2010 roku
w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Adamów na lata 2010-2018

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_243_2010   z dnia 12.02.2010 roku
w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Spławie na lata 2010-2018

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_244_2010   z dnia 31.03.2010 roku
w sprawie  udzielenia w roku 2010 pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_245_2010   z dnia 31.03.2010 roku
w sprawie  nadania nazwy rondu w Golinie u zbiegu ulic: Mickiewicza - Cmentarnej - Wolności - Słowackiego

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_246_2010   z dnia 31.03.2010 roku
w sprawie  nadania imienia Szkole Podstawowej w Radolinie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_247_2010   z dnia 31.03.2010 roku
w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golina środków stanowiacych fundusz sołecki.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_248_2010   z dnia 31.03.2010 roku
w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XXII/115/2008 z dnia 26 maja 2008 roku
 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_249_2010   z dnia 31.03.2010 roku
w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XLIV/240/2010 z dnia  12 lutego  2010 roku 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_250_2010   z dnia 31.03.2010 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2010
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8 
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVI_251_2010   z dnia 29.04.2010 roku
w sprawie  przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVI_252_2010   z dnia 29.04.2010 roku
w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Goliny

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVII_253_2010   z dnia 6.05.2010 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2010
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

 

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVIII_259_2010   z dnia 17.06.2010 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2010
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8  

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr XLIX/261/2010 z dnia 19.07.2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr XLIX/262/2010 z dnia 19.07.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza Goliny w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania ogrodów i terenów zielonych, nawadniania gruntów z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu mista i gminy Golina

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr  L/263/2010  z dnia 02.09.2010 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2010
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8  

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr L/264/2010 z dnia 02.09.2010 roku

w sprawie udzielenia w roku 2010 pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr L/265/2010 z dnia 02.09.2010 roku

w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Załącznik  

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr L/266/2010 z dnia 02.09.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 34/2010 Burmistrza Goliny z dnia 16 lipca 2010 roku

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/267/2010 z dnia 14.10.2010 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/268/2010 z dnia 14.10.2010 roku

w sprawie rachunków dochodow jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Golina

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/269/2010 z dnia 
14.10.2010 roku

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały XLVII/257/2010 rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 czerwca 2010 roku wsprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/270/2010 z dnia 14.10.2010 roku

 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/271/2010 z dnia 14.10.2010 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr XIV/63/2007 Rady miejskiej w Golinie z dnia 25 października 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, zwolnienia, określenia zasad poboru oraz terminu płatności

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/272/2010 z dnia 14.10.2010 roku

w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/273/2010 z dnia 14.10.2010 roku

w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/274/2010 z dnia 14.10.2010 roku

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytkow rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej

Załącznik Nr 1

 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/275/2010 z dnia 
14.10.2010 roku

 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasa, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowic będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/276/2010 z dnia 14.10.2010 roku
w sprawie
nadania nazw nowo projektowanym ulicom w mieście Golina

 

Załącznik

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/277/2010 z dnia 14.10.2010 roku

 

 

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina

 Załącznik

  

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/278/2010 z dnia 14.10.2010 roku

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały XLIII/262/02 z dnia 3 lipca 2002r. dostosowująca opis ulic w istniejących obwodach i okręgach wyborczych Gminy Golina do stanu faktycznego

 Załącznik

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/279/2010 z dnia 14.10.2010 roku

 

 

 

  w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie w trybie przetargu gruntów rolnych

 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/280/2010 z dnia 14.10.2010 roku

 

 

 

 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina

 

   

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/281/2010 z dnia 14.10.2010 roku

 

 

w sprawie przystapienia do miejscowego planu zagospodarowania przestreznnego gminy Golina dla obszarów w miejscowości Głodowo

  

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/282/2010 z dnia 14.10.2010 roku

 

 

 w sprawie przystapienia do miejscowego planu zagospodarowania przestreznnego gminy Golina dla obszarów w miejscowości Kraśnica

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/283/2010 z dnia 14.10.2010 roku

 

w sprawie przystapienia do miejscowego planu zagospodarowania przestreznnego gminy Golina dla obszarów w miejscowości Kraśnica

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/284/2010 z dnia 14.10.2010 roku

 w sprawie przystapienia do miejscowego planu zagospodarowania przestreznnego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Węglew i Kraśnica

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/285/2010 z dnia 14.10.2010 roku

 

 w sprawie przystapienia do miejscowego planu zagospodarowania przestreznnego gminy Golina dla obszarów w miejscowości Sługocinek 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/286/2010 z dnia 14.10.2010 roku 

  w sprawie lilwidacji i przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia spółce wykonania zadań własnych Gminy Golina

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LII/287/2010 z dnia 4.11.2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

   

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LII/288/2010 z dnia 4.11.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Golina na lata 2010-2019

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LII/289/2010 z dnia 4.11.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Przyjma na lata 2010-2019

 

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LII/290/2010 z dnia 4.11.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Adamów na lata 2010-2019

 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LII/291/2010 z dnia 4.11.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Spławie na lata 2010-2019

 

 Kadencja 2010-2014

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr I/1/2010 z dnia 2.12.2010 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu ustalajacego zasady wyrobu Przewodniczacego Rady Miejskiej w Golinie i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Golinie

Załącznik

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr I/2/2010 z dnia 2.12.2010 roku

w sprawie wyrobu Przewodniczacego Rady Miejskiej w Golinie


 

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr I/3/2010 z dnia 2.12.2010 roku

w sprawie wyrobu I Wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej w Golinie

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr I/4/2010 z dnia 2.12.2010 roku

w sprawie wyrobu II Wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej w Golinie

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr I/5/2010 z dnia 2.12.2010 roku

w sprawie wyrobu Komisji Rewizyjnej

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr I/6/2010 z dnia 2.12.2010 roku

w sprawie wyrobu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych


 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr II/7/2010 z dnia 6.12.2010 roku

w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr II/8/2010 z dnia 6.12.2010 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr III/9/2010 z dnia 9.12.2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9


Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr IV/10/2010 z dnia 30.12.2010 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do oblicznia podatku rolnego

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr IV/11/2010 z dnia 30.12.2010 roku

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

 Załącznik Nr 1

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr IV/12/2010 z dnia 30.12.2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr IV/13/2010 z dnia 30.12.2010 roku

w sprawie wydatków budżetu gminy, ktore w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr IV/14/2010 z dnia 30.12.2010 roku

w sprawie udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr IV/15/2010 z dnia 30.12.2010 roku

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2011

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 roku

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.