Jesteś tutaj:   

2008

Uchwały podjęte w 2008r.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIX_160_2008 z dnia 30.12.2008 roku
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIX_159_2008  z dnia 30.12.2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/58/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dn.
31 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego na weksel in blanco
w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIX_158_2008 z dnia 30.12.2008 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIX_157_2008 z dnia 30.12.2008 roku
w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2009
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIX_156_2008 z dnia 30.12.2008 roku
w sprawie wydatkow budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIX_155_2008 z dnia 30.12.2008 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII_154_2008 z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golinie
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII_153_2008 z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania  i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII_152_2008  z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII_151_2008 z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Golina.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII_150_2008 z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2009
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII_149_2008  z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Golina na lata 2008 - 2013
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII_148_2008  z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie ustalenia górnych  stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Golina.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII_147_2008 z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII_146_2008 z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII_145_2008 z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej dla Miasta Konina.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII_144_2008 z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII_143_2008 z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVII_142_2008 z dnia 27.11.2008 roku
w sprawie zaliczenia dróg do gategorii gminnych
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVI_141_2008 z dnia 30.10.2008 roku
w sprawie powiadomienia Skarbnika Goliny Pani Kingi Musiałkiewicz o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVI_140_2008 z dnia 30.10.2008 roku
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszania „Solidarni w Partnerstwie”
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVI_139_2008 z dnia 30.10.2008 roku
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego.  
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVI_137_2008 z dnia 30.10.2008 roku
w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVI_136_2008 z dnia 30.10.2008 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVI_135_2008 z dnia 30.10.2008 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVI_134_2008 z dnia 30.10.2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVI_133_2008 z dnia 30.10.2008 roku
w sprawie zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 2009 rok, wyznaczenie inkasenta oraz określenie wysokości inkasa 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVI_132_2008 z dnia 30.10.2008 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_131_2008 z dnia 02.10.2008 roku
w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_130_2008 z dnia 02.10.2008 roku
w sprawie powołania Skarbnika Goliny
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_129_2008 z dnia 02.10.2008 roku
w sprawie powierzenia zadań inwestora zastępczego do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny” w Koninie.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_128_2008 z dnia 02.10.2008 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_126_2008 z dnia 02.10.2008 roku
w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej na cel publiczny 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV_125_2008  z dnia 04.09.2008 roku
w sprawie nadania nazy ulicy w miejscowości Kraśnica-Kolonia 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXIV_124_2008 z dnia 04.09.2008 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetagowej
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV_123_2008 z dnia 04.09.2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 159/8  położonej w  Radolinie i działki ozn. nr ewid. 98 położonej w Sługocinku  na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV_122_2008 z dnia 04.09.2008 roku
w sprawie rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV_121_2008 z dnia 04.09.2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf ciepła wytwarzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowj w Golinie
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV_120_2008  z dnia 04.09.2008 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golinie oraz w miejscowościach Węglew, Kawnice i Myślibórz.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXIV_119_2008 z dnia 04.09.2008 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golinie oraz w miejscowościach Myślibórz i Spławie.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV_118_2008  z dnia 04.09.2008 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIII_117_2008.doc z dnia 30.06.2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIII_116_2008.xls z dnia 30.06.2008 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXII_115_2008 z dnia 26.05.2008 roku
w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Golina, stanowiących własność osób fizycznych
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXII_114_2008 z dnia 26.05.2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno – kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie Gminy
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXII_113_2008 z dnia 26.05.2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/101/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXII_112_2008 z dnia 26.05.2008 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXI_111_2008 z dnia 25.04.2008 roku
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goliny 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nrXXI_110_2008  z dnia 25.04.2008 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXI_109_2008 z dnia 25.04.2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno – kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie Gminy
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXI_108_2008 z dnia 25.04.2008 roku
w sprawie powierzenia zadań do realizacji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXI_107_2008 z dnia 25.04.2008 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Golinie dotyczącego ruchu tranzytowego (TIR) po drodze krajowej nr 92 i wojewódzkiej nr 467 biegnących przez Gminę Golina
Załącznik: XXI_107_2008_zał 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XX_106_2008 z dnia 20