Jesteś tutaj:   

2006

Uchwały podjęte w 2006r.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.20.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie zatwerdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.19.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.18.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.17.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie zmiany wyboru przedstawiciela gminy do stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.16.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminu płatności
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.15.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2007
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.14.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.13.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od n ieruchomości
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.12.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.11.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.10.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.9.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na rok 2006
Załączniki:
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr II.8.2006 z dnia 4.12.2006 roku
w sprawie wyboru przedstawicieli gminy do Związku Komunalnego "Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie"
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr II.7.2006 z dnia 4.12.2006 roku
w sprawie wyboru przedstawicieli gminy do Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr II.6.2006 z dnia 4.12.2006 roku
w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr II.5.2006 z dnia 4.12.2006 roku
w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr I.4.2006 z dnia 24.11.2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr I.3.2006 z dnia 24.11.2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr I.2.2006 z dnia 24.11.2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr I.1.2006 z dnia 24.11.2006 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego zasady wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Golinie
 
Nowa kadencja
 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVIII.251.2006 z dnia 25.10.2006 roku
w sprawie udzielenia w roku 2007 pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVIII.250.2006 z dnia 25.10.2006 roku
w sprawie udzielenia w roku 2007 pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVIII.249.2006 z dnia 25.10.2006 roku
w sprawie udzielenia w roku 2007 pomocy finansowej dla Powiatu Konińkiego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVIII.248.2006 z dnia 25.10.2006 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVIII.247.2006 z dnia 25.10.2006 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych obciążających budżet roku 2007 na sfinansowanie zadania pn."Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali widowiskowo-sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina" 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVIII.246.2006 z dnia 25.10.2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na rok 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVIII.245.2006 z dnia 25.10.2006 roku
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVII.244.2006 z dnia 27.09.2006 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVII.243.2006 z dnia 27.09.2006 roku
w sprawie szczegółowych zaad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVII.242.2006 z dnia 27.09.2006 roku
w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVII.241.2006 z dnia 27.09.2006 roku
w sprawie zakresu i formy półrocznej informacji  zprzebieu wykonania budżetu gminy Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVII.240.2006 z dnia 27.09.2006 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVII.239.2006 z dnia 27.09.2006 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/161/2005 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30.03.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mijscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Golina dla obszarów w miejscowości Kraśnica, Węglew, Kawnice, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i miasto Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVI.238.2006 z dnia 30.08.2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/108/2004 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Kultury i Biblioteki w Golinie
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVI.237.2006 z dnia 30.08.2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/106/2004 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golinie i pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Golina, nie będących nauczycielami.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVI.236.2006 z dnia 30.08.2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/105/2004 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVI.235.2006 z dnia 30.08.2006 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych w drodze przetragu nieograniczonego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVI.234.2006 z dnia 30.08.2006 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVI.233.2006 z dnia 30.08.2006 roku
w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lucynowie
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVI.232.2006 z dnia 30.08.2006 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVI.231.2006 z dnia 30.08.2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLV. 230.2006 z dnia 28.06.2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIV. 229.2006 z dnia 29.05.2006 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych obciążających budżet roku 2007 na sfinansowanie zadania pn."Termomodernizacja i nadbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Golinie"
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIV. 228.2006 z dnia 29.05.2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIV. 227.2006 z dnia 29.05.2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIV. 226.2006 z dnia 29.05.2006 roku
w sprawie udzielenia poręczenia dla Lokalnej Grupy Działania "Solidarni w Partnerstwie"
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIV. 225.2006 z dnia 29.05.2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIV. 224.2006 z dnia 29.05.2006 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XL/208/2005 w sprawie porozumienia z Miastem konin na udzielenie dotacji celowej
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIII.223.2006 z dnia 26.04.2006 roku
w sprawie wydania zakazu rozbudowy fermy na kury nioski w miejscowości Myslibórz-Bobrowo przez firmę KABORO sp. z o.o.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIII.222.2006 z dnia 26.04.2006 roku
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goliny
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIII.221.2006 z dnia 26.04.2006 roku
w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej na cel publiczny
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIII.220.2006 z dnia 26.04.2006 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIII.219.2006 z dnia 26.04.2006 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszaru w mieście Golina, w miejscowości Węglew, Kawnice i Myślibórz
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIII. 218.2006 z dnia 26.04.2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLII.217.2006 z dnia 15.03.2006 roku
w sprawie przyjęcia w skład Związku Gminy Brudzew oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLII.216.2006 z dnia 15.03.2006 roku
w sprawie przyjęcia dróg powiatowych na rzecz Gminy Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLI.215.2006 z dnia 27.01.2006 roku
w sprawie przystapienia i zawarcia porozumienia pomiedzy Gminami: Golina, Stare Miasto i Rychwał w celu wspólnej realizacji programu pomocowego pn. Pilotażowy Program LEADER + w ramach Schematu I i II
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLI.214.2006 z dnia 27.01.2006 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Golina na lata 2006-2014"
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLI.213.2006 z dnia 27.01.2006 roku
w sprawie zgłoszenia Burmistrza Goliny do konkursu "Europejczyk Roku 2005" w kategorii "Gospdarz gminy, miasta, regionu"