Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. obsługi budżetu

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Goliny ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi budżetu

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Golinie ul. Nowa 1, 62-590 Golina, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. obsługi budżetu” do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji