Niedziela, 24 wrzesień. Imieniny Gerarda i Teodora.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Nasza wieś, naszą wspólną sprawą (2017) – V edycja

19 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, którego V już edycja rozpoczęła się 22 maja br.

Poniżej kilka istotnych informacji oraz linki z niezbędnymi, do złożenia Oferty realizacji zadania publicznego, dokumentami.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:
 • planowane wydatki 250 tys. zł,
 • maksymalna wysokość dofinansowania – 10 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitej wartości zadania,
 • wkład własny oferenta – minimum 20% całkowitej wartości zadania.
II. Termin realizacji zadania:

1 września – 15 listopada 2017 r.

III. Miejsce i termin składania ofert:
 • oferty należy składać do 14 czerwca 2017 roku do godz. 15:30
 • Punkt kancelaryjny (na parterze) przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.Uwaga: Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przyjmuje ofert.Uwaga: Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu „Generatora Ofert i Sprawozdań” dostępnego za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici pod adresem: www.wielkopolskiewici.plOstatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta zapisana w „Generatorze Ofert i Sprawozdań”.
IV. Zakres zadania:
 • organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo ze względu na jego charakterystyczne produkty, cechy, usługi,
 • realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej,
 • zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo,
 • wydanie materiałów promujących sołectwo,
 • założenie i prowadzenie serwisu internetowego miejscowości uczestniczącej w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,
 • organizacja warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo, opracowania sołeckich strategii rozwoju, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, funduszu sołeckiego.
V. Warunki udziału w konkursie:
 • podmioty uprawnione do składania oferty:
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie.
 • kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:
  • prowadzenie działalności na terenie województwa wielkopolskiego,
  • prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem,
  • nieposiadanie zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jst oraz innych źródeł o charakterze publicznym,
  • posiadanie własnego rachunku bankowego,
  • posiadanie własnego NIP,
 • zadanie powinno dotyczyć sołectwa uczestniczącego w programie lub być realizowane w takim sołectwie.
Źródło informacji i dokumenty do pobrania: http://www.wow.umww.pl/konkursy-dla-ngo/nasza-wies-nasza-wspolna-sprawa-2017-v-edycja/
Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Wrzesień 2017
N P W S C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Wrzesień 2017  
Loga