Niedziela, 22 wrzesień. Imieniny Tomasza i Maurycego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News
Analiza stanu gospodarki odpadami 2018 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (26/04/2019 15:09:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (26/04/2019 15:09:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (26/04/2019 15:14:10)
Harmonogram 2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (26/04/2019 15:00:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: (22/01/2019 15:19:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (26/04/2019 15:10:11)
Poziomy do 2018

Poziomy do 2018 

1.     Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

            2013r. - 69% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

            2014r. - 83% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

            2015r.-  53% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

            2016r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

            2017r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

            2018r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 40%)

 

2.  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów  komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

            2013r. -   11,6% (wymagany poziom co najmniej 12%)

            2014r. -   21%    (wymagany poziom co najmniej 14%)

            2015r. -   27%    (wymagany poziom co najmniej 16%)

            2016r. -    33%    (wymagany poziom co najmniej 18%)

            2017r. -    38%    (wymagany poziom co najmniej  20%)

            2018r. -    88,49%    (poziom wymagany co najmniej 30%)

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (27/03/2019 19:53:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (27/03/2019 19:53:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (27/03/2019 19:53:54)
Wysokość stawek 2019 r.

Burmistrz Goliny                                                             Golina, dn. 22.01.2019r.        

RSiD.6232.BDW.2019      

 

     

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454) i Uchwały Nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2019 roku, poz. 319), Burmistrz Goliny zawiadamia, że od 1 lutego 2019 rokuobowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

12,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

25,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (tzw. zmieszane):

Przedstawiona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga złożenia przez właścicieli nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   W związku z powyższym, każdy mieszkaniec Gminy Golina zobowiązany jest uiszczać opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi zgodnie z naliczeniem, w kolejnych terminach płatności bez wezwaniao ile nie zostanie złożona nowa deklaracja zmieniająca wysokość zobowiązania. Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku złożenia nowej deklaracji, opłatę należy wnosić zgodnie ze złożoną deklaracją.

za kwartał 01/2019 (styczeń, luty, marzec) w terminie do 15 marca 2019r.

za kwartał 02/2019 (kwiecień, maj, czerwiec) w terminie do 15 maja 2019r.

za kwartał 03/2019 (lipiec, sierpień, wrzesień) w terminie do 15 września 2019r.

za kwartał 04/2019 (październik, listopad, grudzień) w terminie do 15 listopada 2019r.

za kwartał 04/2019 (październik, listopad, grudzień) w terminie do 15 listopada 2019r.

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

- w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1,

- lub w Banku Spółdzielczym Oddział Golina ul. Strażacka 5, 62-590 Golina  (bez dodatkowych opłat i prowizji),

- lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na indywidualny numer rachunku, przeznaczony wyłącznie w celu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto informuję, że w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty w oparciu o stawki podane w niniejszym zawiadomieniu.

Treść zawiadomienia w PDF

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (22/01/2019 15:17:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (22/01/2019 15:17:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (23/01/2019 08:09:56)
List do mieszkańców w sprawie jakości powietrza w Gminie Golina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (16/05/2018 12:10:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (16/05/2018 12:10:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (16/05/2018 12:10:36)
Poziomy do 2017

 

Poziomy do 2017 

1.     Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

2013r. - 69% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2014r. - 83% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2015r.-  53% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2016r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

2017r.-     0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

 

2.      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów  komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

2013r. -   11,6% (wymagany poziom co najmniej 12%)

2014r. -   21%    (wymagany poziom co najmniej 14%)

2015r. -   27%    (wymagany poziom co najmniej 16%)

2016r. -    33%    (wymagany poziom co najmniej 18%)

2016r. -    38%    (wymagany poziom co najmniej  20%)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (26/04/2018 11:22:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (26/04/2018 11:23:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (26/04/2018 11:23:44)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Golina za 2017 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (26/04/2018 11:19:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (26/04/2018 11:20:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (26/04/2018 11:20:41)
WNIOSEK O UDZIELENIE / ZMIANĘ ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY GOLINA

Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Golina pobierz

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (14/07/2017 15:23:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (14/07/2017 15:23:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (01/08/2017 14:52:59)
WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Od 1 lipca 2017r. wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju.

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (30/06/2017 14:06:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (30/06/2017 14:07:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (30/06/2017 14:07:33)
Informacja Burmistrza Goliny

 Informacja Burmistrza Goliny

 

  Szanowni Mieszkańcy,

 

od stycznia 2016 roku w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązkiem mieszkańców jest również segregacja popiołu. Jest to szczególnie ważne z uwagi na różnicę w cenie pomiędzy zagospodarowaniem odpadów zmieszanych a popiołu. Koszt za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w 2017 roku wzrósł z 272,00 zł brutto do 345,60 zł brutto za tonę, natomiast koszt zagospodarowania tony popiołu wynosi obecnie 132,84 zł brutto. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie uznaje niższą cenę jedynie dla popiołu, w którym nie znajdują się inne odpady, więc w terminie odbioru popiołów z palenisk domowych należy wystawiać jedynie pojemnik z czystym popiołem.

W ostatnim czasie nagminnie zdarzały się sytuacje niewłaściwej segregacji tworzyw sztucznych, papieru, szkła, odpadów biodegradowalnych, a zwłaszcza popiołu. Każda nieprawidłowość w zakresie segregowania wpływa na podniesienie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych i może doprowadzić do wzrostu stawki opłaty w naszej gminie. Obecnie kwoty te wynoszą 9,00 zł/osobę (selektywnie) oraz 19,00 zł/osobę (nieselektywnie).

Aby uszczelnić system od lutego 2017 roku są prowadzone kontrole dotyczące:

-        prawidłowej segregacji odpadów,

-        pochodzenia odpadów oddawanych jako odpady z gospodarstw domowych,

-       weryfikacji osób faktycznie zamieszkujących w nieruchomości w odniesieniu do liczby osób zgłoszonych w deklaracji,

-        sprawdzenia niezgłoszonych nieruchomości,

-        wyposażenia nieruchomości w pojemnik.

Wobec osób dopuszczających do zaburzenia segregacji oraz osób pozorujących segregowanie (deklarujących selektywną zbiórkę odpadów jedynie w celu uniknięcia wyższej opłaty, natomiast faktycznie nie segregujących odpadów, a mianowicie odstawiających zbyt małą ilość odpadów wysegregowanych w stosunku do odpadów zmieszanych wystawionych w pojemniku), zostaną wszczęte postępowania określające wyższą stawkę tj. za niesegregowane odpady komunalne.
           Przypominam, że właściciel nieruchomości w terminie 14 dni  ma obowiązek zgłosić zmiany w nieruchomości wpływające na wysokość opłaty, które dotyczą sposobu zbierania i oddawania odpadów oraz zamieszkałych osób tj. urodzenia, powrót ze studiów/ z zagranicy, przybycie kolejnych członków rodziny, zgon mieszkańca, fakt zamieszkania w nieruchomości, przyjazd lub wyjazd najemców.

 

                         Uczciwe korzystanie z systemu wpływa na dobro wszystkich mieszkańców!

   Z poważaniem

/-/ Mirosław Durczyński

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (10/02/2017 09:31:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (10/02/2017 09:31:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (10/02/2017 09:43:22)
Nowy wzór deklaracji

 

NOWY WZÓR DEKLARACJI

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIII_108_2016 z dnia 14.07.2016 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załącznik

DEKLARACJA (wersja edytowalna)

WZÓR  deklaracji wypełnionej - odpady selektywne

WZÓR  deklaracji wypełnionej - odpady nieselektywne

 

 1

Do pobrania -ulotka

  


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (26/07/2016 08:26:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (26/07/2016 08:26:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (07/06/2018 08:18:01)
Informacja o poziomach

INFORMACJA

o osiągniętych przez Gminę Golina oraz podmioty odbierające odpady komunalne                    
od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku.

 

1.       Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

2013r. - 69% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2014r. - 83% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2015r.-  53% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2016r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

 

2.      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

2013r. -   11,6% (wymagany poziom co najmniej 12%)

2014r. -   21%    (wymagany poziom co najmniej 14%)

2015r. -   27%    (wymagany poziom co najmniej 16%)

2016r. -   33%    (wymagany poziom co najmniej 18%)

 

Podstawa :

 art.3 ust.1 pkt 9 lit. c ustawy z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 250)


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (28/04/2016 11:02:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (28/04/2016 11:02:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (04/04/2017 14:52:11)
Opłata za gospodarowanie odpadami

1


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (18/03/2016 11:38:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (18/03/2016 11:38:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (18/03/2016 11:39:24)
Wyniki wody
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (10/02/2016 12:16:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (10/02/2016 12:16:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (28/04/2016 11:05:26)
Obowiązujące akty prawa miejscowego

 

Obowiązujące akty prawa miejscowego

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_52_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golina

Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_53_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi
 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_54_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_55_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 ... ...  - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (01/12/2015 11:44:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (01/12/2015 11:44:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (28/04/2016 11:05:13)
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY GOLINA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY GOLINA

 

Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych,

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 6

62-590 Golina

tel. (63) 2418 054

 

Podmiot zagospodarowujący odpady komunalne pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe):

 

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

ul. Sulańska 13

62-510 Konin

 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne - przedsiębiorcy wpisani
do Rejestru Działalności Regulowanej

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres/oznaczenie siedziby

1.

Zakład Oczyszczania Terenu "BAKUN" Andrzej Bakun

Roztoka 6 
62-513 Krzymów

2.

Eko-Skórtex Gizałki
Sp. z o.o.

ul. Malinowa 24 g
Piotrowice
62-400 Słupca

3.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO"  Sp. Jawna Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz

ul. Łódzka 19
62-800 Kalisz

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

ul. Bażancia 1a 
62-800 Kalisz

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 6  
62-590 Golina

6.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. M. Dąbrowskiej 8    
62-500 Konin

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21   
62-540 Kleczew

8.

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13
  54-530 Wrocław

9.

Agencja Handlowo - Usługowa  "MAXPERT" Maciej Zaradzki

ul. Kolejowa 1c  
  62-510 Konin

10.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Spokojna 10 
62-561 Ślesin

11.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 39 
62-610 Sompolno

 

Podstawa:  art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (08/09/2014 13:19:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (08/09/2014 13:19:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (11/01/2017 11:22:39)
Informacja Starostwa Powiatowego w Koninie
INFORMACJA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - GOSPODAROWANIE ODPADAMI
(ZBIERANIE, ODZYSK, UNIESZKODLIWIANIE)
 
 
 
  
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/08/2014 14:34:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/08/2014 14:35:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (21/07/2015 09:30:37)
Jak i kiedy płacić za wywóz nieczystości?

        JAK  I KIEDY PŁACIĆ ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ?!

 

 Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał, w następujących terminach:
1) do 15 marca, płatne za styczeń, luty, marzec danego roku;
2) do 15 maja, płatne za kwiecień, maj, czerwiec danego roku;
3) do 15 września, płatne za lipiec, sierpień, wrzesień danego roku;
4) do 15 listopada, płatne za październik, listopad, grudzień danego roku.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_54_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


 

 

Wpłat dokonujemy bez uprzedniego wezwania:

-  w Kasie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pok. nr 4)

  lub

-  na indywidualny rachunek bankowy 


 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (03/07/2013 11:56:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (03/07/2013 11:56:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (14/03/2016 11:49:44)
Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  Wrzesień 2019