Niedziela, 20 maj. Imieniny Bernarda i Bazylego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Zakres podstawowych zadań :

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze :

■ posiadanie obywatelstwa polskiego,

■ pełna zdolność do czynności prawnych,

■ korzystanie z pełni praw publicznych,

■ stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

■ niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

■ nieposzlakowana opinia,

■ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty :

1.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

2.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

3.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

4.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „ Kandydat na opiekuna prawnego" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie w terminie do 30.04.2018 r.

Informacja dodatkowa

 

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest instytucjonalnie pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może np:

 • podarować lub sprzedać swojego majątku;
 • nie może niczego wartościowego kupić;
 • wynająć mieszkania;
 • zobowiązać się do wykonania dzieła lub zlecenia;
 • nie może przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu.

 

Opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ustanawia Sąd Opiekuńczy.

Opiekun prawny zostaje powołany dla skutecznej ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby ubezwłasnowolnionej dlatego, że Jego podopieczny może dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy i korzystanie z usług (np. szewskich, fryzjerskich).

 

Powinnością opiekuna prawnego jest dbanie o to, aby osoba ubezwłasnowolniona miała środki do życia, a w razie ich braku, dochodzenie dla Niego odpowiednich świadczeń. Opiekun Prawny osoby ubezwłasnowolnionej musi zadbać, aby podopieczny/na miał/a zapewnioną właściwą opiekę lekarską, by sobie nie zagrażał/a nie szkodził/a i nie stwarzał/a zagrożenia dla innych osób.

Do obowiązków opiekuna prawnego nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

 

Wynagrodzenie

 

Sąd opiekuńczy przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun  jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

 

Kontakt w sprawie naboru:

 

- siedziba MOPS w Golinie ( Golina, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10).
- telefoniczny 63 2418071
-e- mail: mops_golina@poczta.onet.pl

 

Kierownik MOPS

/-/ Danuta Kamińska 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (05/04/2018 13:42:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (05/04/2018 13:43:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (23/04/2018 15:30:11)
Ogłoszenie o naborach

Ogłoszenie o naborach 

Fundacja WAKAT z siedzibą w Koninie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Golinie ogłasza nabór na podopiecznych i opiekunów dofinansowanych ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie_Nabór podopiecznych_Golina - do pobrania

Ogłoszenie_Nabór opiekunów - do pobrania  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (20/03/2018 15:33:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (20/03/2018 15:34:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (20/03/2018 15:37:27)
Informacja aktualny zestaw produktów spożywczych w Podprogramie 2017

INFORMACJA

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie podaje aktualny zestaw produktów spożywczych w Podprogramie 2017:

1.             groszek z marchewką 4 kg,

2.             fasola biała 4 kg,

3.             koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

4.             buraczki wiórki 1,05 kg,

5.             powidła śliwkowe 1,5 kg,

6.             makaron jajeczny 4,5 kg,

7.             makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,

8.             ryż biały 4 kg,

9.             kasza gryczana 2 kg,

10.           herbatniki maślane 0,6 kg,

11.           mleko UHT 7 l,

12.           ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

13.           szynka drobiowa 3 kg,

14.           szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

15.           pasztet wieprzowy 0,64 kg,

16.           kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

17.           filet z makreli w oleju 1,7 kg,

18.           cukier biały 4 kg,

19.           miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg,

20.           olej rzepakowy 4 l,

21.           gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (02/03/2018 12:39:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (02/03/2018 12:39:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (02/03/2018 12:42:40)
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

  

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność w Koninie [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa wielkopolskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.    Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,      
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l;   
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (07/02/2018 18:34:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (07/02/2018 18:34:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (02/03/2018 12:40:22)
Miejski Ośrodek Pomocy w Golinie informuje

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie gminy Golina ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 +), zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie uprzejmie informuje, że dnia 7 lipca 2017r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia 2017r.

Jednocześnie przypominamy, że  1 sierpnia 2017r. to także data początku składania wniosków o świadczenie wychowawcze "500+" i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Ponadto od 1 sierpnia 2017r. osoby zainteresowane będę mogły również składać wnioski o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 listopada 2017r.

 

WZÓR WNIOSKÓW - DO POBRANIA  

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (02/08/2017 12:43:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (02/08/2017 12:44:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (02/08/2017 12:47:06)
Gmina Golina będzie realizatorem działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że Gmina Golina będzie realizatorem działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Dystrybucja artykułów spożywczych odbędzie się w okresie od 08.2017 do 06.2018. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnionej do skorzystania z pomocy, tj. 1268,00zł (netto)  dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00zł (netto)  dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby potrzebujące, zainteresowane odbiorem artykułów spożywczych w ramach Programu 2017 mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej  w celu wydania stosownego skierowania.

Osoby niekorzystające obecnie ze świadczeń pomocy społecznej proszone są o udokumentowanie dochodu oraz powodów trudnej sytuacji rodzinnej.

Kwalifikowanie osób/rodzin do uczestnictwa w Programie odbędzie się w terminie do 21 lipca 2017.

 

 

 

Zapraszamy

Kierownik MOPS

Danuta Kamińska
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (02/08/2017 12:42:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (02/08/2017 12:45:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (02/08/2017 12:47:25)
„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) 
w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018  realizuje projekt 
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne;Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych 
i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich 
i opiekuńczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie jakoPartner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

·         zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej zgodne z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi 

·         zostaną przeprowadzone zajęcia dla rodziców zastępczych podnoszące ich kompetencje rodzicielskie

·         zatrudnieni będą: Koordynator RPZ, psycholog, prawnik, logopeda, fizjoterapeuta, dietetyk, superwizor

·         przygotowanie strategii deinstytucjonalizacji dla powiatu konińskiego

Partnerzy zrealizują następujące działania:

1.      Gmina Golina – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

 

2.      Gmina Grodziec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

 

3.      Gmina Kazimierz Biskupi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

4.      Gmina Kleczew – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

5.      Gmina Kramsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

6.      Gmina Rychwał - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

7.      Gmina Rzgów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

·         PowstanieŚrodowiskowe Ognisko Wychowawcze (przystosowane pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi, zakup materiałów do zajęć)

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

8.      Gmina Skulsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

 

9.      Gmina Sompolno – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

·         Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

10.  Gmina Stare Miasto – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

11.  Gmina Ślesin –Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Powołane zostaną 3 rodziny wspierające, które pomogą rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. 

·         Zatrudniony zostanie psycholog, który pomoże rodzinom wspieranym

 

12.  Gmina Wilczyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

13.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie

·         Wprowadzenie do 5 środowiskowych ognisk wychowawczych zajęć wyrównujących braki językowe,  matematyczne, kulturalne

·         Zajęcia socjoterapeutyczne

·         warsztaty dla rodziców – trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 

14.  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

·         Wdrażanie usług wsparcia osób niepełnosprawnych – indywidualnie poprzez: zatrudnienie asystenta w społeczności lokalnej, przeprowadzanie zajęć funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej (trener terapeuta/fizjoterapeuta), zajęcia z pedagogiem specjalnym, terapia logopedyczna, zajęcia  terapeuta – psychologiem.

·         Wdrażanie usług wsparcia osób niepełnosprawnych – grupowe poprzez: zatrudnienie 2 asystentów osobistych, asystenta grupy, przeprowadzanie zająć aktywnej rehabilitacji, rehabilitacyjno-sportowych, arteterapii, warsztaty niezależnego życia, warsztaty dla rodziców / opiekunów

 

15.  Fundacja Aktywności Lokalnej

·         Utworzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla młodzieży od 13 do 18 lat KARnet13+ na terenie gminy Wierzbinek i Krzymów (przystosowanie pomieszczeń, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z młodzieżą, zakup materiałów do zajęć)

 

16.  Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

·         Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Kopydłowie (przystosowane pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi, zakup materiałów do zajęć)

·         Wprowadzenie do 3 świetlic środowiskowych zajęć wyrównujących braki językowe,  matematyczne, kulturalne

·         Zajęcia socjoterapeutyczne, wsparcie psychologiczne

·         warsztaty dla rodziców – trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 

Całkowita wartość projektu: 3 979 499,05

Kwota dofinansowania: 3 780 524,09

w tym – środki europejskie: 3 382 574,18

budżet państwa: 397 949,91

Wkład własny – środki jednostek samorządu terytorialnego: 198 974,96

 

 

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów gwarantuj świadczenie usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tj. 
od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Luty 2017 - pobierz

Marzec 2017 - pobierz

Kwiecień 2017 - pobierz

Maj 2017 - pobierz

Czerwiec 2017 - pobierz 

Lipiec 2017 - pobierz 

Sierpień 2017 - pobierz 

Wrzesień 2017 - pobierz

Październik 2017 - pobierz

Listopad 2017 - pobierz 

  Grudzień 2017 - pobierz

  Styczeń 2018 pobierz 

Luty 2018 pobierz

Marzec 2018 pobierz

Kwiecień 2018 pobierz

 Maj 2018 - pobierz

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (02/08/2017 12:39:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (02/08/2017 12:45:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (07/05/2018 13:52:47)
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

I N F O R M A C J A

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że – na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1860) Upoważnień imiennych wydanych przez Burmistrza Goliny pracownikom MOPS do prowadzenia postępowań w sprawach o w/w. jednorazowe świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych w imieniu organu właściwego gminy – od 1 stycznia 2017 r. realizuje jednorazowe świadczenie przysługujące matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na posiadany dochód rodziny - w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Wniosek o jego wypłatę może być składany w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po w/w terminie pozostawia się bez rozpoznania. Warunkiem koniecznym do jego przyznania jest pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później, niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim. Analogiczne zasady obowiązują obecnie przy przyznawaniu tzw. ,,becikowego". Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu stwierdzać będzie w zaświadczeniu lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa ginekologiiperinatologii lub neonatologii. Ustawa w w/w przypadkach zakłada (analogiczne) stosowanie obowiązujących przepisów art. 7 pkt 2 i 6, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23 ust. 2–3f, ust. 4 pkt 3, ust. 6a–13, art. 23a, art. 23b, art. 24a, art. 25 ust. 3, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 29–32, art. 33 ust. 1, 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 2b  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa określa również uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wskazane wsparcie ma być realizowane poprzez:            
1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierającychrodziny oraz kobiety w ciąży;                        
2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej;
3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych – na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
4) zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
5) zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
6) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;                                                                  
7) zapewnienie 
dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;                                                                                             
8) zapewnienie 
możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności;
9) zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W/w poradnictwo dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Koordynacja ta polega na opracowywaniu wspólnie z osobami (rodziną) katalogu możliwego do uzyskania wsparcia, jak również występowaniu przez asystenta w imieniu rodziny w celu umożliwienia tym osobom skorzystanie ze wsparcia.

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek złożony do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie MOPS w Golinie lub pod numerem telefonu 63 249 35 98

Danuta Kamińska, kierownik MOPS w Golinie

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (02/08/2017 12:37:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (02/08/2017 12:45:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (02/08/2017 12:48:04)
Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Maj 2018
N P W S C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  Maj 2018  
Loga