OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP271-02-2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr ZP271-02-2012
Golina: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz oraz Spławie w gminie Golina
Numer ogłoszenia: 15816 - 2012;
data zamieszczenia: 17.01.2012 rok

ZP271-02-2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1 NAZWA I ADRES: Gmina Golina, Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina,  woj. wielkopolskie, tel. 063 241 80 95, faks 063 241 80 95.

I. 2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz oraz Spławie w gminie Golina"
II.1.2 Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

I. Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nazwie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz oraz Spławie w gminie Golina". Według procedury i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zwanej dalej ustawą.

II. Dane podstawowe.

Podstawa opracowania:
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U.
Nr 80, poz.717 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003r.(Dz. U.
Nr 164, poz.1587),
- uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr XIII/44/2011 z dnia 05.09.2011r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych terenów
w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz, Spławie w gminie Golina.
 
III. Granice i obszar opracowania.

Granice obszaru opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
są określone na mapach stanowiących załączniki  do w/w uchwały i stanowią łączną powierzchnię 904,20 ha, w tym miejscowości:
- Adamów 111,7 ha
-Myślibórz 308,5 ha
- Chrusty 100,7 ha
- Lubiecz 140,0 ha
- Spławie 243,3 ha.

IV. Zakres opracowania.

Analiza i ocena stanu istniejącego (część graficzna i część tekstowa)
1.Analiza wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania.
3. Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Prognoza powinna uwzględniać:
- prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy, w tym wpływ
z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art.36 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,
- prognozę wpływu ustaleń planu na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
- wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań planu, wynikające
z uwzględnieniem skutków finansowych.
4. Przedłożenie projektu miejscowego planu Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
do zaopiniowania oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.
5. Uzyskanie opinii i uzgodnień projektu planu.
6. Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień.
7. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i przeprowadzenie dyskusji publicznej
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.
8. Zakończenie składania uwag do projektu planu.
9. Przygotowanie propozycji rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu planu.
10. Rozpatrzenie uwag przez Burmistrza Goliny.
11.Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.
12. Powtórzenie procedury w niezbędnym zakresie.
13. Przedstawienie projektu planu do uchwalenia.
14. Skompletowanie dokumentacji prac planistycznych.
15.Przygotowanie projektu planu z dokumentacją prac planistycznych do przedstawienia Wojewodzie Wielkopolskiemu.
16. Zakończenie następuje po pozytywnej ocenie przez wojewodę uchwały wraz
z załącznikami i dokumentacją planistyczną w zakresie zgodności z przepisami prawa.

V. Obowiązki Wykonawcy obejmują:

W ramach realizacji zlecenia Wykonawca zapewnia:
1. Przygotowanie ogłoszenia oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu oraz przygotowanie propozycji rozstrzygnięcia wniosków złożonych
do wyżej wymienionego planu.
2. Ewentualne powtórzenie części procedury w niezbędnym zakresie.
3. Przygotowanie pism wraz z projektem planu do opiniowania i uzgodnień z właściwymi organami; obejmuje to edycję zawiadomień, zaadresowanie kopert i potwierdzeń odbioru
z powielaniem projektów planów w niezbędnej ilości egzemplarzy.
4. Przygotowanie ogłoszeń i obwieszczeń o terminie wyłożenia projektu planu
do publicznego wglądu.
5. Obsługa wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (wymagany udział głównego projektanta planu - urbanisty minimum 1 dzień w tygodniu przez 6 godzin).
6. Zorganizowanie w okresie wyłożenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i sporządzenie protokółu z przeprowadzenia dyskusji.
7. Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej wraz z listą nieuwzględnionych uwag
z propozycją uzasadnień ich rozstrzygnięcia w czasie gwarantującym Burmistrzowi Gminy Golina ich rozpatrzenie z zachowaniem ustawowego terminu,
8. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu uchwały do uchwalenia.
Ponadto główny projektant planu - urbanista zobowiązany jest do udziału i prezentacji
(w zależności od potrzeb):
- Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
- na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Golinie,
- na sesji Rady Miejskiej w Golinie dotyczącej uchwalenia projektu planu,
- w uzgodnieniach i innych czynnościach procedury planistycznej.
Wykonawca odpowiada za prawidłowość i zgodność z prawem procedury planistycznej.


VI. Forma ostateczna.

Projekt planu powinien obejmować:
a) rysunek planu na CD w formacie DWG.
b) projekt ustaleń planu w formie uchwały Rady Miejskiej w Golinie w  pełnej problematyce,
c) prognozę skutków finansowych uchwalenia planu,
d) rysunek planu w grafice barwnej w skali 1 : 2000, w czytelnej grafice umożliwiającej identyfikację własności,
e) załączniki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu m.p.z.p.
Projekt planu oraz prognoza winny być sporządzone oraz zawierać elementy określone
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych przepisach prawa.
Całość tekstu i tabel należy załączyć w formie elektronicznej w formacie Microsoft Word.
W formie wydruku dla każdego planu należy przedstawić:
- rysunek planu
3 egz. W grafice barwnej w skali 1 : 1000.

VII. Materiały projektowe dostarczane przez Zamawiającego

- Uchwała uchwałę Rady Miejskiej w Golinie Nr XIII/44/2011 z dnia 05.09.2011r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych terenów
w miejscowościach Chrusty, Lubiecz,  Adamów, Barbarka, Myślibórz, Spławie w gminie Golina.
- Obowiązujące na terenach opracowania miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina.
- Mapy geodezyjne.
- Ekofizjografia.
- Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego                    
i zagospodarowania terenu,
71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego.
II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres
w miesiącach: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
III.2 ZALICZKI

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2 Wiedza i doświadczenie
    Spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o powierzchni nie mniejszej niż 700 ha związany z problematyką elektrowni wiatrowych sporządzony w trybie ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

III.3.3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek ten będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeżeli wykaże, że dysponuje, w okresie przewidzianym na realizację zamówienia, osobą tj. głównym projektantem planu - urbanistą.

III.4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2.

III.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


       III.4.3.2 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.6 INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4 albo w pkt. III.5
Wykonawca ponadto przekłada:
1)    Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ).
2)    Dane dotyczące podwykonawców - Załącznik Nr 8
3)    Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3 ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
3.1 konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w okolicznościach Siły Wyższej, 3.2 Zmiany
są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa. 3.3 Zmiany są korzystne
dla Zamawiającego. 3.4 Gdy rozpatrzenie sprawy zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia przez inny organ. 3.5 Gdy zaistnieje konieczność ponownego uzgadniania i opiniowania projektu planu oraz ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można także uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina.

IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  31.01.2012 rok, godzina 10,00 miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, pokój
nr 11 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Golinie z dnia 05.09.2011r wraz z załącznikami.

 

 WYJAŚNIENIA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 19.01.2012r.

                                    Golina dnia 19.01.2012r.
                        do wszystkich Wykonawców postępowaniadotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz oraz Spławie w gminie Golina
Gmina Golina jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego.

 Pytanie 1
Prosimy o podanie skali map geodezyjnych ( oraz ich formę ) przeznaczonych do sporządzenia w/w planu, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający przekaże mapy ewidencyjne w skali 1:2000 w formacie DWG na płycie CD.


Pytanie 2
Czy Zamawiający dostarczy prognozę oddziaływania na środowisko do w/w planu będącego przedmiotem zamówienia?


Odpowiedź
Tak


Pytanie 3
Czy Zamawiający dostarczy ekofizjografię do w/w planu?


Odpowiedź
Odpowiedz na to pytanie znajduje się w części V rozdział VII SiWZ


Pytanie 4
Czy całość powierzchni opracowania m.p.z.p. jest przewidziana pod lokalizację elektrowni wiatrowych?


Odpowiedź
Tak