Piątek, 23 kwiecień. Imieniny Jerzego i Wojciecha.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

Rekrutacja

do projektu pn. „Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica” współfinansownego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Do projektu zapraszamy osoby pracujące, planujące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

Uczestnikami projektu będzie 19 pracujących (w tym przebywających na urlopie macierzyńskim bądź rodzicielskim) rodziców/prawnych opiekunów dzieci, zamieszkujących gminę Golina, województwo Wielkopolskie.

 

REKRUTACJA BĘDZIE PROWADZONA W OKRESIE OD  11.12.2020 ROKU I POTRWA DO 8.01.2021 ROKU.

Wyniki rekrutacji w projekcie zostaną ogłoszone do 15 stycznia 2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjęcia dzieci: 1 lutego 2021 r.

WYPEŁNIONE/KOMPLETNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GOLINIE (BIURO OBSŁUGI INTERESANTA), ul. Nowa 1, 62-590 GOLINA LUB PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ.

Składane dokumenty należy wydrukować w kolorze.

DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ NA STRONACH: www.golina.pl; www.kacik-skrzata.pl

Można je również pobrać w Urzędzie Miejskim w Golinie (ul. Nowa 1, 62-590 Golina – w Biurze Projektu (pokój 3.3.) -   w związku z występującą sytuacją dotyczącą zagrożenia zarażeniem korona wirusem, dokumenty rekrutacyjne  dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Golinie).

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja udziału w projekcie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie uczestnika

Formularz rekrutacyjny potwierdzający status uczestnika na rynku pracy

Wniosek o przyjęcie dziecka do Klubu Malucha

Oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3

Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna

Zaświadczenie o przebywaniu rodzica/opiekuna na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim

Oświadczenie rodzica/opiekuna o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny