Wtorek, 11 maj. Imieniny Franciszka i Jakuba.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć uproszczone oferty realizacji zadania publicznego w następujących zakresach (rodzaj zadania):

  1. Ochrona i promocja zdrowia.
  2. Oświata i wychowanie.
  3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
  5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Złożona oferta musi spełniać łącznie następujące warunki:  

  1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.
  2. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  3. Zadanie musi być zrealizowane w 2020 r.
  4. Oferta nie może przewidywać zakupów środków trwałych i inwestycyjnych.

Ofertę należy złożyć na wzorze uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego stanowiącej załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego” w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, w terminie do 17 lipca 2020 r.

Wszelkie pytania należy kierować do Krzysztofa Czajkowskiego, Pełnomocnika ds. Współpracyz organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami –tel. 063 240 32 24, e-mail krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.
O celowości złożonej oferty będzie decydował Zarząd Powiatu Konińskiego.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: 

http://powiat.konin.pl/pl/237/n_4105/nabor_ofert_w_trybie_art._19a_ustawy_o_pozytku_publicznym_i_o_wolontariacie