Niedziela, 05 kwiecień. Imieniny Ireny i Wincentego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Biuletyn Informacji Publicznej Biuro Obsługi Mieszkańca Gminne Centrum Informacji
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

UWAGA!

Rada Miejska w Golinie zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Wysokość zwolnienia 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny od osoby.

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

-        17,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, dla osób, które kompostują bioodpady 16,00 zł miesięcznie (ulga przysługuje po złożeniu deklaracji)

W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny. Brak wypełnienia tego obowiązku będzie przekładać się na zastosowanie stawki opłaty podwyższonej, która wynosi:

-        35,00 zł od osoby miesięcznie za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

UCHWAŁY:

Uchwała nr XVIII/94/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XX/105/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.

Uchwała nr XX/106/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wzór deklaracji obowiązującej od 01.04.2020 r. Załącznik do uchwały


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązuje do 31.03.2020 r.

Przykład uzupełnienia deklaracji obowiązującej do 31.03.2020 r.