Poniedziałek, 27 czerwiec. Imieniny Marii i Władysława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Mieszkańcy Gminy Gol 

W związku z obowiązkiem posiadania przez każdą Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie danej jednostki (art. 3 ust. 3
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), na terenie Gminy Golina zbierane są zgłoszenia od mieszkańców w zakresie posiadanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kto do tej pory nie dopełnił tego obowiązku, może to jeszcze zrobić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 roku za pośrednictwem:

  • Sołtysa, 
  • poczty na adres: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
  • osobiście w Urzędzie, pokój nr 6 w godzinach pracy tj. 7.30 - 15.30.

            Druki zgłoszeń dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Urzędu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.golina.pl w zakładce aktualności.

            Nie dopełnienie ustawowego obowiązku przez mieszkańców, będzie skutkowało kontrolami przeprowadzanymi przez pracowników Urzędu Miejskiego w Golinie bezpośrednio na posesjach oraz nakładaniem kar finansowych w przypadku braku stosownych dokumentów.

            Ponadto informuję, że o każdej zmianie również należy poinformować Urząd w terminie14 dni od zaistnienia zmiany. Dotyczy to w szczególności osób, które już złożyły deklarację.

Osoba do kontaktu : Ewa Karnafel, tel. (63) 241-80-95, wew. 251.

Formularz zgłoszenia do ewidencji